Loading...


วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดรับสมัครทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ(ชมคลิป)


นราธิวาส-วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเปิดรับสมัครเข้ารับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.63 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้จัดแถลงข่าวเรื่องการรับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมี หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผกากรอง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

นายยุทธนา พรหมณี ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้กล่าวว่า โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสการพัฒนาและศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูง สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เสริมสร้างสมรรถนะ (Competencies) ที่ทำให้กลุ่มผู้รับทุนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัด และศักยภาพของตน และการมีส่วนในการผลิตบุคลากรสายอาชีพ

ตลอดจนพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์สายนี้เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 สนองความต้องการด้านแรงงานและยกระดับความสามารถของคนไทย ทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ประเภททุน 2 ปี (อนุปริญญา) สาขาวิชาการบัญชี เป็นทุนที่จะมอบให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพท์ หรือด้อยโอกาส โดยทุนนี้ไม่มีข้อผูกพันที่ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนที่ได้รับ หากเรียนจบการศึกษา

โดยจะเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาผู้รับทุน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 2 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ncc.ac.th


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ