Loading...


งานวันเกษตรภาคอีสาน63 สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน


งานวันเกษตรภาคอีสาน63 สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน

รากฐานเกษตรอัจฉริยะ ที่เกษตรกรยุคใหม่นั้นพลาดไม่ได้

โดย..จักรพันธ์ นาทันริ

เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งกับการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ที่ในปีนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงร่วมกับกะทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้กำหนดจัดงานขึ้น ในชื่องานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2563 สืบสานงานพ่อ ต่อยอดปณิธาน รากฐานเกษตรอัจฉริยะ ที่ขณะนี้การจัดเตรียมงานในภาคส่วนต่างๆนั้นพร้อมแล้วโดยทั้งหมด ภายในอุทยานเกษตรและเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ มข. ระหว่างวันที่ 24 ม.ค.-2 ก.พ.2563

                           รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการอธิการบดี มข. กล่าวว่า การดำเนินงานดังกล่าวเป็นความตั้งใจจริงที มข. ร่วมกับ จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดนได้มีการพัฒนาขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และได้มีการเชิญชวนหน่วยงานให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ทั้งนี้ในการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานในปีที่ผ่านมา พบว่ามีผู้เข้าร่วมชมงานและร่วมกิจกรรมต่างๆมากกว่า 500,000 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งจำนนเงินที่หมุนเวียนนั้นมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานอย่างมาก ขณะที่การจดกิจกรมในปีนี้ยังคงกำหนดพื้นที่จัดงานออกเป็นการจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เป็นการสืบสานพระปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนลียด้านการเกษตรในระดับต่างๆ เพื่อสนองต่อนโยบายขงรัฐบาลในเรื่องการตลาดนำผลผลิต การการทำงานเกษตรในยุค 4.0 ที่จะเป็นการเชื่อโยงการเกษตรแปลงใหญ่

“ขณะเดียวกันยังคงมีการจัดกิจกรรมในเรื่องของมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน และแผนของการผลิตข้าวที่ครบวงจร การจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การประกวดอาหารอีสานพื้นบ้าน การประกวดสินค้าชุมชนโดดเด่น การแสดงความห้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอีสาน ทำให้มั่นใจว่างานวันเกษตรภาคอีสาน 63 นี้จะเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม ที่จะกระตุ้นและส่งเสริมการขายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพราะ อาชีพเกษตรกรรมนั้นเป็นอาชีพที่เป็นผู้ผลิตอาหารและเป็นผู้สร้างครัวของโลกอย่างแท้จริง”

รศ.นพ.ชาญชัย กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานในปีนี้กำหนดจัดขึ้นบนพื้นที่รวมกว่า 60 ไร่ ด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายที่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเกษตรที่มาที่งานแห่งนี้ครบจบทุกประเภท เริ่มจากการนำองค์ความรู้ที่เป็นนำศาสตร์พระราชา และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตพืชในพื้นที่ ที่มีการนำผลสำเร็จของการดำเนินงานมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจนั้นได้รับทราบจนนำไปสู่การดำเนินงานตาม การนำเสนอพืชพันธุ์ใหม่ จำนวน 20 ชนิด 34 พันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นดาหลา,มะขามเปรี้ยว,อ้อยคั้นน้ำ,ถั่วลิสง,กล้วยน้ำหว้าและปทุมมา,การแสดงเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยเฉพาะกับเครื่องกำจัดวัชพืชพร้อมใส่ปุ๋ยติดรถไถเดินตาม

เพื่อแก้ไขปัญหาตามมาตรการจำกัดการใช้ 3 สารต้องห้าม พื้นที่แสดงพืชผักแนวตั้ง และแปลงสาธิตการใช้ชีวภัณฑ์ และชีวภาพทดแทนสารเคมีและปุ๋ยเคมีในการผลิตพืชผัก การเตือนภัยโรคระบาดและศัตรูพืชสำคัญ ที่กรมวิชาการเกษตรจะนำสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรมาไว้ในงานทั้งหมด เช่นเดียวกันกับกรมปศุสัตว์ที่จัดให้มีการประกวดโคเนื้อ,แพะเนื้อ,กระบือเผือก,สัตว์ปีก,ไก่แจ้สวยงาม และการแสดงสัตว์นานาชนิดที่หาชมได้ยากที่อยู่ภายในงานวันเกษตรภาคอีสานในปีนี้โดยทั้งหมดเช่นกัน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ