Loading...


ตามไปดูครัวเรือน"โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ"ศรีสะเกษ(ชมคลิป)


ตามไปดูครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ ศรีสะเกษ

ทำสวนผสม ปลอดสารเคมี-เลี้ยงสารพัดสัตว์ นำพาชีวิตไร้หนี้

โดย...เสนาะ วรรักษ์

ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ต้นแบบ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้เกษตรกรไทยอยู่ดีมีสุข ชีวิตปลอดหนี้ ดังเช่นเกษตรกรห้วยทับทัน ศรีสะเกษ ปลูกสารพัดพืชสวนครัวกินได้ขายได้ปลอกสารพิษ

โครงการดังกล่าวนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน หัวเรือใหญ่ในการส่งเสริมเกษตรกรไทยเดินตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ล่าสุดนำคณะลงพื้นที่เยี่ยมชม ครัวเรือน "โคก หนองนา โมเดล ต้นแบบ" ของนางพรรณี ต้อไธสง ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

กิจกรรมของ ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดลต้นแบบ ได้น้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ประยุกต์การทำเกษตรกรรมในพื้นที่ 8 ไร่ 1 งาน ได้บริหารจัดการพื้นที่ขุดโคก หนอง นา เป็นสวนเกษตรไร่นาผสมผสาน มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ มะปราง มะยงชิด กล้วยหอมทอง หมาก พลู ปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา เลี้ยงวัว เป็ดไก่ หมูป่า ทำนาข้าว และเพาะชำกล้าไม้จำหน่าย จนประสบความสำเร็จและเป็นจุดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติจริงแก่ผู้สนใจ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้กล่าวให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล และการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องในครัวเรือน เป็นแบบอย่างที่ดีให้ชักชวนคนในชุมชนหันกลับมาทำการเกษตร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ