Loading...


ขนส่งศรีสะเกษลุยตรวจจับรถยนต์ปล่อยควันดำต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 6 ก.พ.63 นายไกรสร แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจการ ร่วมบูรณาการกับ สภ.กันทรารมย์ ในการตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดของรถและตรวจวัดค่าควันดำของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกและนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ

โดยตั้งจุดตรวจบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 กม.ที่ 295(ฝั่งขาเข้าจังหวัดศรีสะเกษ) บริเวณบ้านเหมือดแอ ตำบลดู่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ตรวจสอบรถทั้งหมด จำนวน 152 คัน มีผลการดำเนินการ ดังนี้ ตรวจสอบรถตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก จำนวน 37 คัน- พบการกระทำความผิด จำนวน 1 คัน เป็นการใช้รถโดยมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดำเนินการออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 1 ฉบับ ตรวจสอบรถตาม พ.ร.บ. รถยนต์ จำนวน 76 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 13 คัน

ดำเนินการในข้อหาใช้รถโดยไม่ชำระภาษีประจำปี จำนวน 10 ราย ใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จำนวน 1 ราย ใช้รถโดยเปลี่ยนแปลงตัวรถให้ผิดไปจากรายการที่ขอจดทะเบียนไว้ จำนวน 2 ราย เปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ออกคำสั่งผู้ตรวจการ จำนวน 7 ฉบับ . ตรวจวัดค่าควันดำรถตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก และพ.ร.บ.รถยนต์ จำนวน 39 คันเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รถบรรทุก จำนวน 33 คัน

ทั้งนี้ได้ออกหนังสือเตือนให้ปรับปรุงแก้ไขเครื่องยนต์รถบรรทุก จำนวน 2 คัน วัดค่าควันดำได้ 31.99 % และ 42.20%

- ออกคำสั่งนายทะเบียนระงับใช้รถไว้ชั่วคราว(พ่นห้ามใช้รถ) แจ้งให้ผู้ประกอบการขนส่ง ทำการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้มีสภาพพร้อมใช้งาน แล้วนำรถไปให้พนักงานตรวจสภาพทำการตรวจสอบ เพื่อแจ้งให้นายทะเบียนยกเลิกคำสั่งระงับการใช้รถ ก่อนนำรถไปใช้งานต่อไปได้ จำนวน 1 คัน มีค่าควันดำเกินกว่า 45% ค่าที่วัดได้ 92.08 % 3.2 รถโดยสารจำนวน 4 คัน

- ค่าควันดำที่วัดได้ ต่ำสุด 7.9 % สูงสุด 26.12 % ค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 3.3 รถตามพ.ร.บ.รถยนต์ จำนวน 2 คัน

- ค่าควันดำที่วัดได้ 17.7 % และ 27.52 % ไม่พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ