จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวงาน “Pattani River Festival 2023” 15-17 กันยายน นี้

จังหวัดปัตตานี เชิญเที่ยวงาน “Pattani River Festival 2023” 15-17 กันยายน นี้





ad1

จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เชิญร่วมงาน Pattani River Festival 2023 “ดินแดนลังกาสุกะ ปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ”  ส่องแสงแลเงาอดีตที่ทอดยาวถึงปัจจุบันสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ตั้งเป้าผู้ร่วมงานประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกว่า 10,000 คน โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน นี้ ณ บริเวณสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในไตรมาส 1/2563จำนวน 6.69 ล้านคน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีจำนวน 10.79 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.01 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้มูลค่าเศรษฐกิจลดลงตามไปด้วย ประชาชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ แม้ปัจจุบันจะได้มีการเปิดประเทศเรียบร้อยแล้ว แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่นิ่งนอนใจได้ออกนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยการบูรณาการหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ประกอบกับจังหวัดปัตตานี  มีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถเอาวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้มาช่วยหนุนเสริมด้านการท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสร้างรายได้ภายในจังหวัด เพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ เกิดการจ้างงานและสามารถสร้างความตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ รวมถึงการนำเอาวัฒนธรรมทางน้ำที่มีประวัติอยู่คู่จังหวัดปัตตานีมาช้านาน ที่ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางเรือ เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของเรือกอและ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดปัตตานีที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ สืบทอด และสืบสาน   ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป  อีกทั้งนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศหลังสถาณการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 โดยเน้นให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ   จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จึงได้ร่วมกับ เทศบาลเมืองปัตตานี และภาคีเครือข่าย จึงทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาดำเนินการโครงการส่งเสริมมหกรรมท่องเที่ยววิถีประสบการณ์สัมผัส (Pattani Experience) กิจกรรมส่งเสริมเทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ ในชื่องาน Pattani River Festival 2023“ดินแดนลังกาสุกะ ปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ”

สำหรับการจัดงาน Pattani River Festival 2023 “ดินแดนลังกาสุกะ ปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ”  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์และยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลและเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีอยู่ของจังหวัดปัตตานี โดยตั้งเป้าหมายผู้เข้าร่วมงานเทศกาลแห่งสายน้ำปัตตานี ดินแดนลังกาสุกะ ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต่างจังหวัด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 10,000 คน 

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย มหัศจรรย์การแสดงสดแสง สี เสียง สื่อผสม ผ่านม่านน้ำ น้ำพุดนตรี และพลุดอกไม้ไฟ การแข่งขันเรือพายประเพณี อาทิ การแข่งเรือยอกอง 5 ฝีพาย, การแข่งขันเรือยาว 10 ฝีพาย การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม ร่วมชิม ช้อป กับ อาหาร กาแฟ และสินค้าชุมชมกว่า 100 ร้านค้า และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมมาพบกัน 15-17 กันยายน นี้ ณ บริเวณถนนนรินทราช เชิงสะพานเดชานุชิต เชิงสะพานศักดิ์เสนีย์ เวทีกลางน้ำ ซุ้มอุโมงค์ไฟ และท่าเรือหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี  https://youtu.be/dcJ3xRVgou8