"พรชัย"นายอำเภอขุนหาญ นำทุกภาคส่วนร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ราษฎร์บ้านตานวน

"พรชัย"นายอำเภอขุนหาญ นำทุกภาคส่วนร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ราษฎร์บ้านตานวนad1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ประธานมอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นายสุบัน ศรียันต์ ราษฎรบ้านตานวน เลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ตำบลกันทรอม งบประมาณจาก "กองทุนคนขุนหาญไม่ทิ้งกัน " จำนวน 40,000 บาท และคณะสงฆ์ กิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ ส่วนราชการ หน่วยงาน ครู ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ห้างร้าน ตลอดจนชาวบ้านตานวน ต่างร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างเพิ่มเติม

พรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ

ซึ่งเป็นการสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านแก่ครัวเรือนยากจน ยากไร้ ด้อยโอกาส เปราะบาง โดยมีพระครูโกศลศาสนวงศ์ เจ้าคณะตำบลกันทรอม และคณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนา รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา ตำรวจ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรอม ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าของกิจการสมบูรณ์ทรัพย์ลานมันสำปะหลัง แรงงานช่างจิตอาสา และชาวบ้านตานวน ตำบลกันทรอม ร่วมมอบบ้าน กำลังใจ เงิน และสิ่งของในครั้งนี้

เสนาะ วรรักษ์ /รายงาน