"มทภ.4"ตั้งวง Work Shop ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

"มทภ.4"ตั้งวง Work Shop ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ad1

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วม คณะสล.3 party c ตั้งวง Work Shop ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินหน้าขับเคลื่อนงานสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืน

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ (work shop) ช่วงวันที่ 15- 17 กันยายน 2566 ของคณะประสานงานระดับพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนงานหนุนเสริมการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ ในการนำสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนจากจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันนำเสนอสะท้อนทุกปัญหาและความต้องการ เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และเดินหน้าขับเคลื่อน ณ โรงแรมดีวาน่าบีซ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า " ที่ผ่านมาคณะประสานงานระดับพื้นที่ ได้ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้วางไว้ มีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ เนื่องจากได้ลงพื้นที่ รับทราบปัญหาและเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชน การพูดคุยสันติสุข ที่เปิดโอกาสในการพูดคุยกับทุกกลุ่ม สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี เพื่อความต้องการยุติการใช้ความรุนแรง โดยยืนยันว่า การแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรุนแรงตอบโต้ ไม่ใช่หนทางของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน หนทางเดียวในการจะนำสันติสุขกลับคืนมา คือการหันหน้าพูดคุยกันด้วยความจริงใจ ด้วยสันติวิธี เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน เพราะสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งสันติสุขและความสงบสุข ให้เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมในระดับพื้นที่ ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง จะต้องร่วมมือกันระดมสมอง เพื่อให้ได้กรอบและทิศทางในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ และหนุนเสริมกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุผลสำเร็จ และเป็นสื่อกลางระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน ข้อมูลต่างๆจะนำมาเสนอกันในวันนี้ ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมผัสถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของกันและกัน และของแต่ละพื้นที่ จะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อการพูดคุย คาดหวังว่าจะได้ข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ถอดบทเรียนถอดประสบการณ์แล้วนำมาแก้ไขข้อผิดพลาดสู่หนทางแสวงหาความสุขอย่างจริงจัง

โดย...แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส