เพื่อไทยเร่งขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-5 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน

เพื่อไทยเร่งขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-5 อำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนad1

ตาก-ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน-เดินหน้า ให้เกิดเป็นรูปธรรม- ผลักดัน “ดร.เทอดเกียรติ” เข้ารับตำแหน่งทางการเมือง รัฐบาลพรรคเพื่อไทย

เมื่อวันที่  13 กันยายน 2566  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ประจำจังหวัดตาก- นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน  ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด) อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยมีนายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตาก –ส่วนราชการ-ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)- ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก-ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก-เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  =นางพรรณทิพย์ ไชยชนะ -ภาคประชาสังคม-ภาคเอกชน-และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมกว่า 20 คน ทั้งนี้เพื่อร่วมหารือและรับฟังความคิดเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนเดินหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน (อ.แม่สอด-อ.พบพระ-อ.แม่ระมาด-อ.ท่าสองยาง และ อ.อุ้มผาง) เพื่อระดมความคิดรูปแบบต่างๆ เดินหน้าเขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน- ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเร็ว

โดยที่ประชุมสนับสนุนให้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ประจำจังหวัดตาก เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองและบทบาทหน้าที่ ในรัฐบาลชุดใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำ เพื่อให้เกิดรูปแบบการทำงานที่ชัดเจน มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่าที่ประชุมเห็นควรให้มีการตั้งจังหวัดส่วนหน้า(ที่ อ.แม่สอด) และเร่งผลักดันกฎหมาย ซึ่งทำให้ เกิด พรบ.เขตเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยเร่งด่วนภายใน 2 ปี รวมทั้งมีการตั้งคณะทำงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด ในระดับพื้นที่  โดยมี คณะกรรมการนโยบายเขตฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน เป็นศูนย์กลางในการสั่งการและบริหารงาน

ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  จะได้นำข้อหารือและบันทึกผลการประชุมในครั้งนี้ เสนอไปยังรัฐบาล ต่อไปโดยเร็ว

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กล่าวว่าแนวทางการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด และ 5 อำเภอชายแดน- นั้นหากจะเกิดขึ้นนั้นจะต้องให้สิทธิประโยชน์ พิเศษกับนักลงทุนผู้ประกอบการรายเดิมที่เข้ามาลงทุนอยู่แล้วด้วย

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมยกมือสนับสนุนให้ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  ผู้ประสานงานพรรคเพื่อไทย  ได้มีโอกาสเข้าไปมีตำแหน่งในรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทย อีกด้วย