อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภา อบจ.ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

อบจ.ศรีสะเกษ ประชุมสภา อบจ.ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
ad1


ad1

ad1

ad1

เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๔.๐๐. น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ #นายวิสุทธิ์ชาติ_ปัญญาทรงรุจิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมสภา อบจ.ศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจัวหวัดศรีสะเกษ
          
โดยมี #นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายมานะพันธ์ อังคสกุลเกียรติ นายวิเชียร ถิระเลิศพานิชย์ นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

การประชุมในวันนี้ประกอบด้วยระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  เรื่อง แจ้งข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบขยายเวลาการเสนอ "ร่าง" ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
เรื่อง ญัตติโอนและตั้งเป็นรายการใหม่งบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ


เรื่อง ญัตติขอเปลี่ยนแปลงรายการตามโครงการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
เรื่อง ญัตติโอนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ที่ทำการปกครองอำเภอน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่อง ญัตติโอนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษให้ที่ทำการปกครองอำเภอราษีไศล อำเภอราษีใศล จังหวัดศรีสะเกษ และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน