สกศ. ร่วมกับ สช. เปิดแมตช์เฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนกลุ่มบริบาล วัดทักษะวิชาชีพดูแลเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ

การศึกษานอกโรงเรียนเอกชน

สกศ. ร่วมกับ สช. เปิดแมตช์เฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนกลุ่มบริบาล วัดทักษะวิชาชีพดูแลเด็กเล็ก-ผู้สูงอายุ
ad1


ad1

ad1

ad1

เมื่อวานนี้(16 ม.ย.65) ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง
รองเลขาธิการสภาการศึกษา..เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาล เพื่อบูรณาการจัดการศึกษาเอกชนนอกระบบ และส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตใหม่ โดยมี ดร.สุภาวดี ดวงศิริ นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล และโรงเรียนเครือข่ายเอกชนนอกระบบเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook "OEC News สภาการศึกษา"ร่วมแชร์การ LIVE จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยถึงการจัดแข่งขันทักษะวิชาชีพ โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มโรงเรียนบริบาลว่า เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน โดยเน้นสร้างทักษะความเชี่ยวชาญด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่เหมาะสม จะช่วยให้ประเทศไทยมีแรงงานทักษะสมรรถนะสูง พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 เข้าสู่ระบบตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

.... โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอาเซียนในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ทุกสถานศึกษาใช้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของตนเอง เพื่อก้าวสู่เป้าหมายเดียวกัน

โรงเรียนเอกชนนอกระบบกลุ่มบริบาล เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่มีการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติเข้มข้น ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ นอกเหนือจากหลักสูตรทั่วไปของภาครัฐ กิจกรรมการแข่งขันวัดทักษะวิชาชีพครั้งนี้ ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาอื่นนำไปปรับหลักสูตรการเรียนการสอน อีกทั้งได้เผยแพร่องค์ความรู้ทักษะการดูแลเฉพาะทางให้กับภาคสังคมได้เป็นอย่างดี ดร.สวัสดิ์ ภู่ทอง กล่าว

โปรแกรมแข่งขันแบ่งเป็น 3 รายการ ดังนี้... 1) การแข่งขันดูแลเด็ก ประเภทการอาบน้ำและแต่งตัวเด็กเล็ก (Tub Bath)   2) การแข่งขันดูแลผู้สูงอายุ ประเภทการวัดสัญญาณชีพ (Vital Sign) และ 3) การแข่งขันดูแลผู้สูงอายุ ประเภทการพยุงและเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ (Wheelchair) ซึ่งมีโรงเรียนกลุ่มบริบาลเข้าร่วมแข่งขันกว่า 20 โรงเรียนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์เสวนาวิชาการ ตอบโจทย์การพัฒนาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ (กลุ่มบริบาล) สู่การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพรองรับงานอนาคต

      ที่มา : เพจข่าวสภาการศึกษา 
เผยแพร่ : วิชชุดา ทองสุทธิ์