นราธิวาสอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”สร้างจิตสำนึกคนในชาติ

นราธิวาสอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”สร้างจิตสำนึกคนในชาติ

ad1

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่ 4  ประจำปี 2567  เพื่อผลิตจิตอาสา 904 เป็นบุคลากรแกนนำของประชาชนจิตอาสาร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.67  เวลา 15.00 น. ที่ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 4) รุ่นที่  4 ประจำปี 2567  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี  ตระกูล  โทธรรม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  พร้อมผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

ทั้งนี้ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 10  -  26  มิถุนายน  2567  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา สร้างผู้นำที่มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ 

นอกจากนี้มีจิตสาธารณะเป็นเครือข่ายจิตอาสาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชน  โดยคัดเลือกเยาวชน และนักเรียนเข้ารับการอบรมเป็นรุ่นแรก จำนวน 60 คน และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 140 คน จากข้าราชการ และประชาชน ใน 14 จังหวัดภาคใต้  รวม  200 คน และ มีวิทยากร และเจ้าหน้าที่ ดูแลการฝึก จำนวน  77 คน

โดย...แวดาโอ๊ะ หะไร / อัสมา บินมะนุ จ.นราธิวาส