ผู้ตรวจฯมหาดไทยเร่งรัดกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านสนองนโยบาย“อนุทิน”

ผู้ตรวจฯมหาดไทยเร่งรัดกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวบ้านสนองนโยบาย“อนุทิน”

ad1

ผู้ตรวจฯมหาดไทยลงพื้นที่เร่งรัดงานกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 4 จังหวัดภาคอีสาน เน้นย้ำให้เดินหน้าตามแผนปฏิบัติงาน 11 ข้อตามนโยบายของ “อนุทิน” เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข

นายอังกูร ศีลาเทวากูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 และ 13 ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมด้วย น.ส.เมตตา สินยบุตร ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายคูณ ควรกระโทก ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สุรินทร์ ,ชัยภูมิ , บุรีรัมย์ และ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ เพื่อติดตามงานตามภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ โดยการตรวจราชการวันสุดท้ายได้เข้าหารือกับนายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาด้วย

นายอังกูร เปิดเผยว่า การนำคณะตรวจราชการเป็นไปตามนโยบายของนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ผู้บริหารลงไปรับรู้ปัญหาในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกหน่วยงานต้องทำงานบริการประชาชนอย่างใกล้ชิด การให้ผู้ตรวจราชการลงไปในพื้นที่จะทำให้เชื่อมการทำงานอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้การบริการประชาชน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปัญหาที่ประชาชนร้อนเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจะได้นำมาสู่การแก้ปัญหา

นอกจากนั้น ได้ตรวจติดตาม การขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน ตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา การตรวจติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล การขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) และ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2567

นอกจากนั้น ในแต่ละจังหวัดได้นำเสนอในประเด็นที่สำคัญ อาทิ จังหวัดชัยภูมินำเสนอ การเตรียมการพิธีพลีกรรมตักน้ำ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และ การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายอังกูร กล่าวว่า ได้มีการแนะนำการทำงานโดยขอให้จังหวัดเชื่อมโยงขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักฤษฏีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กับการดำเนินงานอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืนรวมทั้งเน้นย้ำขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย 11 ข้อ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข