มหกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีทุ่งไชย สืบสานประเพณี"ปลาช่อนรสดี ข้าวจีรสเด็ด อะร้าอร่ามงามตายิ่ง

มหกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีทุ่งไชย สืบสานประเพณี"ปลาช่อนรสดี ข้าวจีรสเด็ด  อะร้าอร่ามงามตายิ่ง

ad1

ศรีสะเกษ-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย เปิดมหกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีทุ่งไชย สืบสานประเพณี"ปลาช่อนรสดี ข้าวจีรสเด็ด  อะร้าอร่ามงามตายิ่ง 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  นายชัยยงค์...เมธาสุรวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีทุ่งไชย สิบสานประเพณี"ปลาช่อนรสดี ข้าวจี่รสเด็ด ตำบลทุ่งไขย" ประจำปี 2567  ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 19 กุมภาพันธ์  2567 โดยมีนายสว่าง ดวงอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย หัวหน้าส่วนราชการ  อำเภออุทุมพรพิสัย  ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย  และประชาชนชาวตำบลทุ่งไชย  ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก 

ชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย  การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มีคุณภาพ และมีชื่อเสียงมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของตำบลทุ่งไชยทั้ง 9 หมู่บ้าน  การประกวดผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมชุมชน  การแข่งขันแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร  การแข็งขันจับปลาช่อน  การแข็งข้นตำส้มตำลีลา  การประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่องและประกวดเดินแบบผ้าไหม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ในชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาช่อน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ปลาแดดเดียว ก๋วยเตี๋ยวปลา ผ้าไหมย้อมสีจากธรรมชาติจากมะเกลือ เปลือกมะดัน 

สว่าง ดวงอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งไชย 

รวมทั้งผลผลิตและการแปรรูปจากสินค้าภาคการเกษตร  รณรงค์ให้ราษฎรในเขตตำบลทุ่งไชย ได้ตระหนักถึงการทำนาแบบอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ปลาซ่อนที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้คงอยู่ถึงรุ่นหลัง  เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า OTOP ที่จะนำไปสู่การสร้างโอกาส สร้างรายได้อีกทางหนึ่งให้กับประชาชนในเขตตำบลทุ่งไขย

และตำบลใกล้เคียง  เพื่อบวงสรวงเทพยตาและบรรพบุรุษ บนอาคารปราสาทดอนแก้วตำบลทุ่งไขยซึ่งเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนของตำบลทุ่งไขย  และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เรื่องการผลิตและการตลาด เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และช่องทางการตลาดต่อไป

โดย...เสนาะ วรรักษ์/รายงาน