กองทุนดร.อุเทนจัดประกวดมารยาทไทยเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย

กองทุนดร.อุเทนจัดประกวดมารยาทไทยเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีของไทย

ad1

นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ในนามของรองประธานอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประธานเปิดโครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย ประจำปี 2567 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ในนามของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติกล่าวรายงาน โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกันจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการกองทุน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทยและแนวปฏิบัติในสังคมไทย ประจำปี 2567 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดปฏิบัติกันมา ปลูกฝังมารยาทที่ดีเพื่อให้แก่นักเรียนปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 


  
ด้วยสภาพสังคมปัจจุบันที่ดูรีบร้อน รวดเร็วฉับไหวจนเกินไป เยาวชนมีความเป็นตัวของตัวเองสูง  ทำให้มารยาทไทยที่ดีงามในสังคมหายไป  เช่น มีกริยามารยาทที่ไม่สุภาพ ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ เป็นต้น ดังนั้น มูลนิธิมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จึงให้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปลูกฝังมารยาทและการรู้จักกาลเทศะของเยาวชน อันเป็นพื้นฐานของมนุษย์และเคารพกฎกติกาทางสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และส่งเสริมให้เยาวชนมีมารยาทที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ไปไหนใครก็รักก็เอ็นดู เพราะมารยาทไทยดังไกลไปทั่วโลกเพื่อส่งเสริมเยาวชนปลูกฝังและกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคม ด้วยมารยาทไทย คุณธรรมจริยธรรม อันเป็นพื้นฐานอันดีงามของสังคมพร้อมนำไปสู่เรื่องดีงามอื่น ๆ ต่อไป โดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และสามารถสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยและนำเสนอความเป็นไทยสู่สากล

โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวด จะต้อง เป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสังกัดเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ผู้สมัครเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอายุไม่เกิน16ปีและต้องเป็นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความประพฤติดี มีจิตสาธารณะและไม่เคยมีประวัติเสียหาย 

ทั้งนี้โรงเรียนมีสิทธิส่งนักเรียนเข้าประกวดได้โรงเรียนละ 1 ทีม ๆ ละ 4 คน โดยนักเรียนในทีมจะเป็น ชายล้วน หญิงล้วน หรือชายหญิงก็ได้    ส่วนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน 30,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล  จำนวน 10,000 บาท  ส่วนรางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่ 1.โรงเรียนบุญญราศี ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์ 2.โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย และ3.โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินุปภัมภ์ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  จำนวน 5,000 บาท