ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเวทีเสวนาโครงการพัฒนาพื้นที่ โคกหนอง นา โมเดล

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเวทีเสวนาโครงการพัฒนาพื้นที่ โคกหนอง นา โมเดล



ad1

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.00 น.นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ สู่โคก หนอง นา โมเดล โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

สำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

โดย อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับ เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย ได้บูรณาการดำเนินการจัดประชุมครัวเรือนเป้าหมายแปลงโคก หนอง นา จำนวน 98 แปลง ภายใต้หัวข้อ “โคก หนอง นา 2566 สู่อนาคต” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้มีความต่อเนื่องในลักษณะการบูรณาการ ความร่วมมือและความสามัคคี ความเข้มแข็งของคนในชุมชน ให้มีความมั่นคงยั่งยืน

              ศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย

2. เพื่อให้แต่ละแปลงได้เป็นศูนย์เรียนรู้ขยายผลให้ครัวเรือนอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถนำตัวอย่างที่ประสบผลสำเร็จไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในอีกช่องทางหนึ่ง ตามแนวทาง 1 ร้าน 1 โซน ในการนำผลผลิตมาฝากจำหน่าย

โดยมี นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย ประธานเครือข่าย โคก หนอง นา อุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนวิทยาเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมในกิจกรรม  ณ แปลงโคก หนอง นา นางเข็มพร จำปาทอง บ้านโปร่งสามัคคี หมู่ที่ 5 ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน