ตากไฟเขียวเปิด 38 ช่องทาง 5 อำเภอชายแดนค้าขายเมียนมาบูมศก.ท้องถิ่น

ตากไฟเขียวเปิด 38 ช่องทาง 5 อำเภอชายแดนค้าขายเมียนมาบูมศก.ท้องถิ่น
ad1


ad1

ad1

ad1

ตาก-ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทย-เมียนมา พิจารณาผ่อนผัน เปิดใช้ช่องทางอื่น  ท่าข้าม  38  ช่องทาง ในพื้นที่ แม่สอด –เอกชน ทบทวนความคุมค่าทางเศรษฐกิจของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-แม่สอด (Motor Way) และการเสนอให้รถบรรทุก  เข้ามาขนส่งสินค้าตัวเมือง

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/2565 โดยมี นายศราวุธ ไทยเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับทราบรายงานผลตรวจสอบช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ รวม 38 ช่องทาง (ท่าข้าม-ท่าเรือ) ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ของจังหวัดตาก ได้แก่ อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด พบพระ แม่สอด และ อ.อุ้มผาง พร้อมนี้ที่ประชุม จะมีการเชิญผู้ประกอบการช่องทางที่เกี่ยวข้อง มาประชุมร่วมกัน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงาน ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

จากนั้น ที่ประชุมได้เห็นชอบผ่อนผันให้เปิดใช้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ช่องทางที่ 13/2 ของผู้ประกอบการ นางสาวปภาวดี เต็มใจเจริญ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงชื่อ เพื่อแก้ไขในทะเบียนให้ถูกต้อง รวมทั้งผ่อนผันให้เปิดใช้ช่องทางที่ 1 ของผู้ประกอบการ นายใจมา เขื่อนเป๊ก เลขที่ 96 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด ด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 มาตรา 86 วรรค 2 เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออก-นำเข้าสินค้า ให้มีความเรียบร้อย และไม่กระทบต่อปัญหาความมั่นคง  โดยมีการประชุม ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ต้องติดตั้งป้ายกรณีช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติฯ ที่ได้รับการผ่อนผัน ตามรูปแบบที่คณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก กำหนด อีกด้วย

ขณะเดียวกัน ทางภาคเอกชนจังหวัดตาก ตาก ในนามของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.จังหวัดตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก (นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก) , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก (นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก) , สมาคมธนาคารไทยจังหวัดตาก (นายภากร ตันติกุล ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดตาก) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดตาก (กกร.จังหวัดตาก) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ เสนอให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก(แม่สอด)  อ.แม่สอด

รายงานข่าวแจ้งว่า  คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.จังหวัดตาก) ประกอบด้วย หอการค้าจังหวัดตาก , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก , สมาคมธนาคารไทยจังหวัดตาก ได้มีการประชุมร่วม หารือ โดยที่ประชุมได้หารือข้อสรุปเพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดตาก (กรอ.จังหวัดตาก) ในหลากหลายประเด็น อาทิเช่น ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งห้องปฏิบัติกลาง Central Lab ในพื้นที่และการบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด , ติดตามความคืบหน้าการขอเพิ่มจุดตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง ประเภท Visa on Arrival (VOA) ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และท่าอากาศยานนานาชาติแม่สอด

การเสนอจังหวัดเพื่อพิจารณาเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด - ปิดจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2 ข้อเสนอการพิจารณาทบทวนความคุมค่าทางเศรษฐกิจของโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายตาก-แม่สอด (Motor Way) และการเสนอให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปของประเทศเมียนมา เข้ามาขนส่งสินค้าในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ให้มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นต่อไป