ผอ.ศปพร. ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ

ผอ.ศปพร. ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ
ad1


ad1

ad1

ad1

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู  จ.นราธิวาส ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ที่ โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านรอตันบาตู  ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เดินทางลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัวได้

จากนั้น พลตรี ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯบ้านรอตันบาตู  ตลอดจนได้พบปะ มอบความห่วงใย มอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ  จำนวน 20 ราย ซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านรอตันบาตู เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  โดยมี พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 /หัวหน้าคณะทำงานฯ ที่ 3  , นางอ้อยใจ ศรีสุวรรณ  ประธานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้านรอตันบาตู พร้อมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม การดำเนินงานของสมาชิกกลุ่มศูนย์ศิลปาชีพเครื่องปั้นดินเผา บ้านรอตันบาตู พร้อมสอบถามปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์ความปลอดภัยในพื้นที่ จากนั้นเดินทางต่อไปยังบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางทองเจียง  ทองสุภาพ อายุ 89 ปี เป็นอดีตครูผู้สอนผู้สอนศิลปาชีพการทอผ้า ปัจจุบันเป็นผู้สูงอายุ และ 2 . นางกะซง  ดารายิง อายุ 80 ปี  เป็นผู้พิการขาขาด เนื่องจากการติดเชื้อในกระแสเลือด  เพื่อพบปะ สอบถามความเป็นอยู่ ตลอดจนมอบความห่วงใย และได้มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ สร้างความปิติ ดีใจ ให้แก่สมาชิกฯ ทุกคนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เกิดขึ้นโดย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใย ในพสกนิกร จึงมีพระราชเสาวนีย์  “เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของประชาชน ข้าราชการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ทั้งไทยพุทธและไทยมุสลิมที่สูญเสียหัวหน้าครอบครัว เนื่องจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายภาคใต้ ” จึงทำให้เกิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อให้ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบ ได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัยไม่ละทิ้งถิ่นฐาน

โดยโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ บ้านรอตันบาตู เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย์กับ ฯพณฯ ท่าน นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และพลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยให้ทางผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งสูญเสียหัวหน้าครอบครัว พระองค์จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นจำนวนเงิน  20 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อที่ดิน ในการจัดตั้ง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู  ซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันมีสมาชิกอาศัยรวมจำนวนทั้งสิ้น 547 คน

โดยแบ่งเป็นชาย 109 คน เป็นหญิง 438 คน นับถือศาสนาพุทธ 274 คน นับถือศาสนาอิสลาม 273 คน พื้นที่โครงการฯ มีจำนวนทั้งหมด 721 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างฯ จำนวน 378 ไร่ และแบ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านฯ จำนวน 346 ไร่ บ้านก่อสร้างในโครงการฯ จำนวน 150 หลัง ซึ่งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตู  เป็นการอาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกัน โดยการนำปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการนำดำเนินชีวิต มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายภาคแดนใต้ สูญเสียหัวหน้าครอบครัว  รวมถึงเพื่อสร้างงานให้ราษฎรมีอาชีพ มีรายได้ จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้แก่สมาชิกฯ ตลอดจน เพื่อตอบแทนบุญคุณครอบครัว ผู้ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ เสียสละชีวิต ปกป้องผืนแผ่นดินไทย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส