ราชกิจจาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ. 31 ธ.ค. 65 จำนวนทั้งสิ้น 66,090,475 คน

ราชกิจจาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร

ราชกิจจาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ณ. 31 ธ.ค. 65 จำนวนทั้งสิ้น 66,090,475 คน

ad1

24  ม.ค. 2566 ราชกิจจาเผยแพร่จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรดังนี้ว่า  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประเทศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้พบว่า ทั่วประเทศมีจำนวนราษฎร รวมทั้งสิ้น 66,090,475 คน

สัญชาติไทย แบ่งเป็น ชาย 31,755,032 คน หญิง 33,351,449 คน รวม 65,106,481 คน

ไม่ได้สัญชาติไทย แบ่งเป็น ชาย 515,583 คน หญิง 468,411 คน รวม 983,994 คน

จังหวัดที่มีจำนวนราษฎรมากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร มีรวม 5,494,932 คน เป็นสัญชาติไทย 5,394,910 คน และที่ไม่ใช่สัญชาติไทย 100,022 คน

ขณะที่จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนราษฎรมากเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มี 2,630,058 คน อันดับ 3 จังหวัดอุบลราชธานี 1,869,806 คน อันดับ 4 จังหวัดเชียงใหม่ 1,792,474 คน และอันดับ 5 จังหวัดขอนแก่น 1,784,641 คน 

2F91DEA5 B3C0 4C55 A4C9 623E5EB219A9