รมช.ศึกษาธิการเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปัตตานี

รมช.ศึกษาธิการเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ปัตตานี

ad1

ad1

ปัตตานี- รมช.ศึกษาธิการ เปิดนิทรรศการ "การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย Science in Traditional Toys"ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2564   ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดนิทรรศการ "การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย Science in Traditional Toys" ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยว่าที่ร้อยตรีตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรบัญชีรายชื่อ ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีภารกิจหลักในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน ประชาชนในสังคมไทย ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงฯ และขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เห็นว่าองค์ความรู้ไม่ควรจำกัดอยู่แค่ภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาถ่ายทอดและขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชน ที่อยู่นอกพื้นที่ได้ จึงเป็นที่มาของความร่วมมือการเผยแพร่และพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี นั้น เป็นนิทรรศการเรื่อง "การเล่น เรียน รู้ ในของเล่นภูมิปัญญาไทย ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ ที่เพิ่งจัดตั้งและอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท ทุกวัย การมีนิทรรศการที่ทันสมัย หมุนเวียนมาให้บริการ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ารับบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเดินทางไกล หวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการที่จัดแสดงนี้ จะมีส่วนในการสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า "วิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรา และไม่ใช่เรื่องยาก" อีกต่อไป