โปรดเกล้า แต่งตั้ง “พล.อ.ท.ทินกร ต๊ะมูล” เป็น พล.อ.อ. ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

โปรดเกล้า แต่งตั้ง  “พล.อ.ท.ทินกร ต๊ะมูล”  เป็น พล.อ.อ.  ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ

ad1

โปรดเกล้า แต่งตั้ง  “พล.อ.ท.ทินกร ต๊ะมูล”  เป็น พล.อ.อ.  ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10. ทรง มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ ข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศจำนวน 12 นาย   ซึ่งในจำนวน 12 นาย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง พลอากาศโททินกร ต๊ะมูล เป็น พลอากาศเอกทินกร ต๊ะมูล  โดยมีการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565   (ซึ่งมีการเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศจำนวน 12 นาย)  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565  ในลำดับที่ 3.  แต่งตั้งพลอากาศโททินกร ต๊ะมูล ตำแหน่งผู้บัญชาการกองบัญชาการ สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศโท) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศเอก) และพระราชทานยศ พลอากาศเอก

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับ พลอากาศเอกทินกร ต๊ะมูล นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  นั้นเกิดที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เรียนในระดับมัธยมที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ.แม่สอด  จ.ตาก =โรงเรียนนายเรืออากาศ  เป็นบุตรชายคนโตของนางร่มแก้ว พินิจวงษ์ อดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก-อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผางและอดีตสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)ตำบลอุ้มผาง จ.ตาก มีพี่น้อง 4 คน คือพลอากาศเอกทินกร ต๊ะมูล นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์  เป็นบุตรชายคนโต คนที่ 2.= น.ส.วีรยา พินิจวงษ์ อาชีพพยาบาล- คนที่ 3.น.ส.ธัชรินทร พินิจวงษ์  อาชีพทนายความและนักธุรกิจ= และคนที่ 4.นายเฉลิมชนม์ พินิจวงษ์ อาชีพวิศวกรไฟฟ้า  ซึ่ง พลอากาศเอกทินกร ต๊ะมูล  ถือว่าเป็นลูกหลานชาว อ.อุ้มผาง และ อ.แม่สอด จ.ตาก