เร่งดันทางเลียบชายแดนไทย-มาเลย์ เบตง-สุคีริน งบกว่า 6,000 ล้าน

เร่งดันทางเลียบชายแดนไทย-มาเลย์ เบตง-สุคีริน งบกว่า 6,000 ล้าน
ad1


ad1

ad1

ad1

นราธิวาส-ผลักดันแผน เส้นทางเลียบชายแดนไทย-มาเลย์ เบตง-สุคีริน งบก่อสร้างกว่า 6,000 ล้านบาท ระบุชัดเปิดเส้นทางเศรษฐกิจสำเร็จ จะสร้างมูลค่ารายได้กว่า 6,000-7,000 ล้านบาทต่อปี

 
ผู้สื่อข่าวได้รับคำเปิดเผย จาก นายนัจมุดดีน อูมา อดีตส.ส.นราธิวาส หลายสมัย และ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ ผอ.สำนักงานที่ 18 สงขลา กรมทางหลวง และ นายสมัคร เลือดวงหัด ผอ.แขวงทางหลวงนราธิวาส โดยในทางคณะดังกล่าว ได้เข้าพบ กับนายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.นราธิวาส กรณี จะเสนอโครงการก่อสร้างถนนตามแนวชายแดนไทย- มาเลเซีย จาก อำเภอเบตง จ.ยะลา มาบรรจบเส้นทางที่พื้นที่ อำเภอสุคิริน ระยะทาง ประมาณ 105 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง ร่วม 6,300 ล้านบาท

 
นายนัจมุดดีน อูมา อดีตส.ส.นราธิวาส หลายสมัย และ สมาชิกพรรคภูมิใจไทย กล่าวว่า  ได้ทำหนังสือ เมื่อวันที่ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง ขอความอนุคราะห์สนับสนุนการก่อสร้างถนนเชื่อมสาย ทล 4217 บ้านไอร์ตากอ อ.สุศิริน จ.นราธิวาส ไปบรรงบถนนสาย ทล.4325 บ้านจุหาภรณ์ 10 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคนปัจจุบัน สืบเนื่องจาก จากการที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ก่อสร้างทำาอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งได้เปิดเหี่ยวบินปฐมฤกษ์แล้ว อันเป็นการกระดันเศรษฐกิจ การค้าขายชายแดนตลอดจนเป็นการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวระหว่างไทย มาเลเซีย สามารถทำรายได้เข้าประเทศจำนวนไม่น้อย ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

เพื่อเป็นการกระตุ้นการพัฒนาตามภารกิจตังกล่าวเห็นสมควรให้กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ก่อสร้างถนนลาดยางเพื่อเชื่อมเส้นทางรอยต่อป่าฮาลา-บาลา ระหว่างอำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส บรรจบ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อไปยังท่าอากาศยานเบตง ในอันที่จะรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่าง อำเภอทั้งสองโดยเฉพาะอำเภอเบตงมีแหล่งท่องเที่ยวทีสำคัญคือทะเลหมอก บ้านอัยเยอร์เวง และแหล่งท่องเที่ยว ของอำเภอสุคีริน มีทะเลหมอกหลายแห่งอีกทั้งนักท่องเที่ยวนิยมไปส่องนกเหงือกนานาชนิดในอับดับต้นๆของ ประเทศที่บ้านโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส รวมถึงพื้นที่อำเภอสุคีริน ยังได้รับเป็นพื้นที่ มีชั้นโอโซน  (Ozone)  อากาศที่ดีที่สุด1 ใน 4 ของประเทศไทย 

ในการหารือร่วมกัน ได้ปรึกษาหารือเบื้องต้น กับอธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ท่านเห็นด้วยใน หลักการและได้แนะนำให้ไปปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เพื่อเสนอเข้าแผนในการก่อสร้างถนน เชื่อมสาย ทล. 421 7 บ้านไอรัตากอ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ไปบรรจบถนนสาย ทล.4325 บ้านจุหาภรณ์ 10 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเชื่อมต่อกับถนนสายท่าอากาศยานเบตง ระยะทางประมาณ 100- 120 กิโลเมตร 

สำหรับข้อมูล ความเป็นมาของโครงการ ที่หลายฝ่ายผลัดดัน เพื่อโครงการให้เกิดขึ้น เพื่อเสริมโครงข่ายทางหลวงในพื้น สี่จังหวัด ชายแคนภาคใต้ โดยส่งเสริมในด้านต่าง เช่น 1.สามารถเดินทางจาก อ.เบตง-อ.สุคริน สะดวด รวดเร็วขึ้น  เดิมเดินทางจาก อ.เบตง-อ.สุริน ระยะทาง ประมาณ 180 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม. 40 นาที เส้นทางใหม่ อ.เบตง-อ.สุริน ระยะทาง ประมาณ 105 กม. ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชม. 30 นาที

2.ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเปิดด่านการค้า ติดกับด่านเปรัก ของมาเลเซียเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจของ ประเทศ เพิ่มเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ การคมนาคมด้านโลจิสติกส์  (logistics) การค้าขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศ สนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ภาพรวมการพัฒนาในพื้นที่ชายแดน ภาคใต้ ลคความรู้สึกแบ่งแยกของประชาชนในพื้นที่  และหากสามรถผลักดันไปตามแผน และการก่อสร้างตามแบบแผนสำเร็จ จะสร้างสามารถสร้างมูลค่ารายได้ ให้พื้นที่หรือประเทศไม่น้อยกว่า 6,000 -7,000 ล้านบาทต่อปี 

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส