“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหาข้อยุติ ปม “บิ๊กตู่” ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี เมื่อไหร่

ศรีสุวรรณยื่นกกต. ตำแหน่งนายกฯครบ 8 ปีครบเมื่อไหร่

“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต.-ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหาข้อยุติ ปม “บิ๊กตู่” ดำรงตำแหน่งนายกฯ ครบ 8 ปี เมื่อไหร่
ad1


ad1

ad1

ad1

05 ส.ค. 2565 กกต. นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย  ยื่นคำร้องต่อ  กกต. และผู้ตรวจการแผ่นดิน  ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับสถานะนายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่จะดำรงตำแหน่งครบ 8 ปี  ในคืนวันที่ 23 สิงหาคมนี้ หากนับตั้งแต่การเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อ 24 สิงหาคม 2557 ว่าเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ  มาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน 8 ปีมิได้  ทั้งนี้ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่  แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่

นายศรีสุวรรณ  กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 24 สิงหาคม 2557  ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว 2557 ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน 2562  ตามรัฐธรรมนูญ 2560  ทำให้ขณะนี้มีข้อถกเถียงในสังคมต่อเรื่องดังกล่าวเป็น 3 ทาง    

แนวทางที่ 1 เห็นว่า พล.อ.ประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งได้ถึงแค่คืนวันที่ 23 สิงหาคมนี้  เพราะไม่มีบทยกเว้นตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 158 โดยมองว่าถ้ารัฐธรรมนูญมีเจตนาที่จะไม่ให้ใช้บทบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของคณะรัฐมนตรีในข้อใดมาบังคับใช้กับคณะรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งมาก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2560  ต้องเขียนระบุชัดเจนไว้ในบทเฉพาะกาล   ซึ่งในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2560  ไม่ได้บัญญัติให้มีการยกเว้นการนำมาตรา 158 วรรคสี่ มาใช้บังคับกับนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้ารัฐธรรมนูญประกาศใช้ ระยะ 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้โปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 1 คือ 24 สิงหาคม 2557  และดำรงตำแหน่งได้ถึงคืนวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

แนวทางที่ 2 มองว่าตามหลักกฎหมายทั่วไปและหลักนิติธรรมจะบังคับใช้กฎหมายที่เป็นโทษกับบุคคลย้อนหลังไม่ได้ ถ้าจะบังคับใช้ต้องมีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน  ซึ่งกรณีนี้รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับเมื่อ 6 เมษายน 2560 และพล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ 9 มิถุนายน 2562 หากนับเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ 8 ปี  นับแต่ได้รับการโปรดเกล้าพล.อ.ประยุทธ์ จะสามารถตำแหน่งถึงปี 2570 โดยจะเกินวันที่ 24 สิงหาคม 2570 ด้วยซ้ำ  เพราะจะต้องมีการเลือกตั้งทั่วไปใหม่อย่างน้อย 1 ครั้ง  คืออย่างช้าที่สุดต้นปี 2566 เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรครบวาระ 4 ปี จึงจะมีช่วงดำรงตำแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีที่อยู่ปฏิบัติหน้าต่อไปหลังพ้นตำแหน่ง ตามมาตรา 158 วรรคสี่ตอนท้าย  ไม่ได้ให้นับรวมเข้าไว้เป็นข้อจำกัด 8 ปี

ส่วนแนวทางที่ 3 มองว่าการนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของพล.อ.ประยุทธ์ ให้เริ่มนับแต่วันที่ 6 เมษายน  2560 ที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้  ซึ่งถ้าเริ่มนับระยะเวลาตามนี้พล.อ.ประยุทธ์ จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ 8 ปี ในปี 2568

กรณีดังกล่าวสังคมไทยวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าสุดท้ายแล้วพล.อ.ประยุทธ์ จะดำรงตำแหน่งได้ถึงเมื่อใด ทางสมาคมฯ เห็นควรหาข้อยุติ และเห็นช่องทางว่า กกต.และผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถจะคลี่คลายปัญหาความขัดแย้งได้  โดยการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับการบริหารราชการแผ่นดิน  ขอให้การยื่นเรื่องมีคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้พล.อ.ประยุทธ์ ยุติปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยด้วย