สกมช.จับมือเทรนด์ไมโคร สร้างบุคลากรทุกภาคส่วน “รู้ รับ ป้องกัน ภัยไซเบอร์”

ไซเบอร์

สกมช.จับมือเทรนด์ไมโคร สร้างบุคลากรทุกภาคส่วน “รู้ รับ ป้องกัน ภัยไซเบอร์”

@เร่งปั้นบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

เมื่อวานซืนนี้(30 ก.ย.64) สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือกับบริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ใน “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรไซเบอร์” มุ่งเน้นผลักดันให้องค์กร หน่วยงานภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มีความรู้และเข้าใจ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามความปลอดภัยไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อเหตุการณ์ เพื่อนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกภาคส่วนของประเทศ ผ่านระบบออนไลน์

พลเอก ดร.ปรัชญา เฉลิมวัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “สกมช. เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ สกมช.มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกอบรมความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ ภายใต้โครงการ Thailand National Cyber Academy ในการสร้างบุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ไปจนถึงระดับผู้ฝึกสอนและผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จะสามารถรับมือและเข้าใจกับสถานการณ์เมื่อเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมทั้งเอาตัวรอดจากการโจมตีที่เกิดขึ้นอย่างถูกวิธี”

ทั้งนี้ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการอบรมด้วยองค์ความรู้ที่ถูกต้องเป็นสากล รวมถึงความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก ได้เท่าทันต่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในโลกปัจจุบัน 

นอกจากนี้ยังเป็นฐานความรู้ที่ สกมช. สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในส่วนของนโยบายการสร้างบุคลากรและกำหนดทิศทางในเรื่องการดูแลความปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลต่อไป” พลเอก ดร.ปรัชญา กล่าวและว่า 

ปิยธิดา ตันตระกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เทรนด์ไมโคร ในฐานะบริษัทผู้นำด้านระบบป้องกันภัยไซเบอร์ระดับโลก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทยมายาวนาน จนเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงบริบทด้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญ มีเครื่องมือและบุคลกรที่พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเรา โดยเฉพาะ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงประโยชน์สูงสุดในการถ่ายทอดความรู้เหล่านั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ๆ ตั้งแต่ความรู้ในระดับพื้นฐานที่ถูกต้อง และสามารถพัฒนาไปจนถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคตต่อไป

เพราะวันนี้เรากำลังเดินหน้าไปสู่ยุคเศรษฐกิจแบบดิจิทัล หนึ่งในกุญแจที่จะพาเศรษฐกิจไทยไปถึงจุดนั้นได้เราต้องมีความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์และสามารถเข้าใจและแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดการโจมตีได้”

ปิยธิดา กล่าวอีกว่า เทรนด์ไมโคร ไม่ใช่เพียงเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย แต่ในมุมมองของเรานั้นคือหนึ่งในธุรกิจที่มีคนไทยทำงานอยู่ การนำเอาประสบการณ์และความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาสนับสนุนทางด้านวิชาการ ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งในการตอบแทนสังคมคืนสู่สังคม และถือเป็นการสร้างรากฐานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
เพราะเมื่อสังคมมีความรู้พื้นฐานที่ดีย่อมจะสามารถต่อยอดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในอนาคต

เผยแพร่..วิชชุดา ดวงพรหม