"พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย" ให้อำเภอ/จังหวัด ขยายเวลารวมออเดอร์ถึง มี.ค.นี้

"พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย" ให้อำเภอ/จังหวัด ขยายเวลารวมออเดอร์ถึง มี.ค.นี้

ad1

หลังจากที่ กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือ กรมการค้าภายในจัดโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” เพื่อให้เกษตรกรซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูก โดยล่าสุดได้ขยายเวลาให้อำเภอ/จังหวัด รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเพิ่มถึง มี.ค. 67

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้หารือแนวทางการดำเนินโครงการ “พาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ร่วมกับกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย เพื่อให้เกษตรกรสามารถซื้อแม่ปุ๋ยได้ในราคาถูกและช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ ด้วยการเชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการฯ ระยะที่ 1 ได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร และได้ขยายเวลาดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2567 โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยได้สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน หรือประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ช่วยปรับลดราคาลงกระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคาร้อยละ 1-8

"ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ แต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้รวบรวมความต้องการสั่งซื้อปุ๋ยของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นชนิดปุ๋ย สูตรปุ๋ย ปริมาณปุ๋ย ยี่ห้อปุ๋ย รวมถึงรายชื่อผู้ผลิต เพื่อแจ้งข้อมูลกลับมายังกรมส่งเสริมการเกษตร และส่งข้อมูลต่อไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ให้ประสานสมาคมการค้าปุ๋ยแจ้งไปยังสมาชิกผู้ผลิต ผู้นำเข้าปุ๋ย พิจารณาจัดสรรตามความต้องการของเกษตรกรต่อไป" นายรพีทัศน์ กล่าว

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า แนวทางในการดำเนินการจำหน่ายปุ๋ยนั้นจะมีการสนับสนุนให้เกษตรกรสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ โดยสถาบันเกษตรกรจะเป็นผู้รวบรวมยอดการสั่งซื้อ และแจ้งไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในแต่ละพื้นที่ จากนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัด จะประสานงานมายังกรมส่งเสริมการเกษตร ให้รวบรวมข้อมูลประสานไปยังกรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะจัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป

นายรพีทัศน์ กล่าวด้วยว่า สำหรับด้านการขนส่ง สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการขนส่ง โดยสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยพร้อมที่จะอำนวยความสะดวก และจัดส่งปุ๋ยไปยังสถาบันเกษตรกรในราคาพิเศษ กรณีที่ไม่สามารถจัดหารถบรรทุกไปรับปุ๋ยจากที่หน้าโรงงานได้เอง.