ศสร.1 เดินหน้าบูรณาการ "ส่งเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จ.นครปฐม-ราชบุรี

ศสร.1

ศสร.1 เดินหน้าบูรณาการ "ส่งเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จ.นครปฐม-ราชบุรี

ad1

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 1 นายธนพงศ์ รัตนะรัต ผอ.ศสร.1 ได้มอบหมายให้นายภัทร โพธิ์ศรี พร้อมคณะประกอบด้วยนางสาวศรัญรักษ์ รักชาติ นางสาวณัฐฐา เนียมรัตน์  นายธีระพงศ์ศ ประจงไสย เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต และการส่งเสริมธรรมาภิบาลป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ จัดโดยคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคม สปท. ปปท. โดยจัดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรี

นายภัทร  โพธิ์ศรี ในฐานะตัวแทนของศสร. 1 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบูรณาการหนุนเสริมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตฯ ..ได้บรรยายถึงภารกิจและหน้าที่ของสนง.กกต. จว. ในเขตรับผิดชอบ 10 จังหวัด และกรุงเทพมหานครได้แก่ จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ  จ.สมุทรสงคราม จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรีและ จ.กาญจนบุรี...โดยมีการจัดอบรม จัดสัมมนาให้แก่ สมาชิกของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยในระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ในหลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย พลเมืองคุณภาพ กปน และภารกิจ หน้าที่ของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งระดับชาติ ส.ส. ส.ว. และการจัดทำประชามติระดับท้องถิ่นอบจ. 76 แห่ง    ส่วนเทศบาลมี 3 ระดับ ประกอบด้วย เทศบาลนคร จำนวน 30 แห่ง เทศบาลเมือง จำนวน 195 แห่งและเทศบาลตำบล จำนวน  2247 แห่ง.. อบต.จำนวน 5300 แห่ง...ปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 2 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา
...ในส่วนของ ส.ส. เดิมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 83 ให้มี ส.ส 500 คน แบบแบ่งเขต 350 เขต เขตละ 1 คน เท่า กับ 350 คน แบบบัญชีรายชื่อ 150 คนจากสัดส่วนพรรคการเมือง ...แต่ขณะนี้ได้มีการแก้ไขเป็นแบบ แบ่งเขต 400 เขต เขตละ 1 คนเท่ากับมี ส.ส. 400 คน  แบบบัญชีรายชื่อ 100 คนจากสัดส่วนของพรรคการเมือง.

17 ม.ค. 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดนครปฐม มีหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนในจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เสนอแนะแนวทางการต่อต้านทุจริตร่วมกัน
...จากนั้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมใหญ่ ห้อง 100 ปี โรงเรียนราชินีบูรณะ อ.เมือง ร่วมทำกิจกรรมและเสนอผลงานของนักเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แนวทางการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนราชินีบูรณะ

18 ม.ค. 66 ณห้องประชุมใหญ่(ห้องแม่กลอง) ศาลากลางจังหวัดราชบุรีมีส่วนราชการหรือตัวแทนในจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงาน  ภารกิจของหน่วยงาน  รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการต่อต้านทุจริตร่วมกันทุกส่วนงาน
บ่ายวันที่ 18 มกราคม ณห้องประชุมใหญ่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี  ร่วมชมกิจกรรมและเสนอผลงานของครูและนักเรียนพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์