มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สานโอกาส สร้างรอยยิ้มขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งความยั่งยืนผ่านกิจกรรมมอบทุนสนับสนุน ประจำปี 2566

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย สานโอกาส สร้างรอยยิ้มขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งความยั่งยืนผ่านกิจกรรมมอบทุนสนับสนุน ประจำปี 2566ad1

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมด้วย นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนสนับสนุนประจำปี 2566 แก่สถาบันการศึกษาและองค์กรสาธารณกุศล รวมมูลค่า 17.55 ล้านบาท

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566 ณ Toyota ALIVE บางนา มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ภายใต้เจตนารมณ์ของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงมอบโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ให้ได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 31 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในการส่งเสริมสังคมอย่างยั่งยืนผ่าน 3 แนวทาง ดังนี้

•ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ในทุกระดับชั้น ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา
•พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และผู้พิการ รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
•ส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

พิธีมอบทุนในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน โดยในปีนี้ มูลนิธิฯ มีการเพิ่มเติมทุนการศึกษาสำหรับการส่งเสริมฝีมือแรงงานวิชาชีพ ด้วยการสนับสนุนทุนพยาบาล และทุนอาชีวศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง “อุตสาหกรรมใหม่” (New S-curve) อาทิ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านอาชีวะ รวมถึงการมอบทุนสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) เป็นต้น  อันจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มเติมการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เด็กในวัยเรียนได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ รวมถึงการสนับสนุนในด้านสาธารณูปโภค เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2566 นี้ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้สนับสนุนงบประมาณ ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมมูลค่า 17,550,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดองค์กรและโครงการ

ชื่อองค์กร                                                               ชื่อโครงการ
1. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (3,125,000 บาท) - ทุนการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนขาดแคลนในภาคเหนือ 
- ทุนการศึกษา พยาบาลวิชาชีพ (กิจกรรมใหม่)
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3,325,000 บาท) - ทุนการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ทุนการศึกษา พยาบาลวิชาชีพ (กิจกรรมใหม่)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (1,675,000 บาท) - ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาขาดแคลนในภาคใต้ 
4. มหาวิทยาลัยบูรพา (1,505,000 บาท) - ทุนการศึกษา สำหรับนิสิตขาดแคลนในภาคตะวันออก
- ทุนการศึกษา พยาบาลวิชาชีพ (กิจกรรมใหม่)

5. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (1,600,000 บาท) - ทุนการศึกษา แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา 
(กิจกรรมใหม่)
6. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (1,000,000 บาท) - โครงการรางวัลผลงานวิชาการ Toyota Thailand Foundation Award
7. มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน (1,500,000 บาท) - โครงการบ้านตะวันใหม่ และทุนสนับสนุนการศึกษา
แก่บุตรธิดาของเจ้าหน้าที่ ที่เสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด
8. มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว (1,000,000 บาท) - ทุนการศึกษา โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
9. องค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ (2,820,000 บาท) - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน และอื่นๆ

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มุ่งเน้นการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องมาตลอด 31 ปี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน เหมาะสม และเท่าเทียมกัน รวมถึงช่วยให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเติบโตด้วยความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นรากฐานที่แข็งแรงในการพัฒนาประเทศ อันจะนำไปสู่การยกระดับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมถึงช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้เข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ต่อไปในอนาคต


“โตโยต้า สานโอกาส สร้างรอยยิ้ม”