เรื่อง รู้ก่อนใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์

เรื่อง รู้ก่อนใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์

ad1

รถยนต์นับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เพราะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แต่ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สาธารณะ รถยนต์บริการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และเมื่อถึงเวลาก็ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การซ่อมตัวถัง การทาสี การบำรุงรักษารถยนต์ รวมทั้งส่วนควบอื่นๆ และอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ ซึ่งที่ผ่านมาการใช้บริการซ่อมรถยนต์ อาจเกิดปัญหาในเรื่องราคา ค่าแรง ค่าอะไหล่ที่ไม่ชัดเจน เนื่องจากผู้บริโภคไม่สามารถทราบรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดว่าผู้ให้บริการซ่อมได้ดำเนินการอะไรกับรถยนต์ของท่าน

จากปัญหาดังกล่าวคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาจึงได้มีประกาศให้ธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน (ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้บริการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. ๒๕๔๖) โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีหลักฐานการรับเงินและมอบให้แก่ผู้บริโภคในทันทีที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์

หลักฐานการรับเงินต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าสองมิลลิเมตร มีสาระสำคัญและเงื่อนไขที่ต้องระบุบ ดังนี้


(๑) ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ประกอบธุรกิจและของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงิน
(๒) วัน เดือน ปี ที่ผู้ประกอบธุรกิจส่งมอบรถยนต์ให้ซ่อมและรับมอบรถยนต์เมื่อซ่อมเสร็จ
(๓) วัน เดือน ปี ที่รับเงินหรือค่าตอบแทนการให้บริการซ่อมรถยนต์
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถัง หมายเลขทะเบียนของรถยนต์ที่ทำการซ่อม
(๕) ระยะทางการใช้ของรถยนต์ในวันที่รับมอบเพื่อซ่อมและในวันที่ซ่อมเสร็จ
(๖) รายการที่ทำการซ่อม
(๗) ราคาค่าบริการซ่อมรถยนต์ (ค่าแรง)
(๘) กรณีที่มีการเปลี่ยนอะไหล่ต้องระบุ รายการ ยี่ห้อ สภาพ ราคาของอะไหล์ที่เปลี่ยน
(๙) การรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือคุณภาพงานซ่อมหรือการรับประกันอะไหล่ที่เปลี่ยน
(๑๐) ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจออกหลักฐานการรับเงินในเอกสารหลักฐานการรับเงิน รวมถึงเอกสารแนบท้ายหลักฐานการรับเงินทั้งหมด

ทั้งนี้ ในหลักฐานการรับเงินต้องไม่มีข้อความใดๆ ที่มีลักษณะหรือความหมายเป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ประกอบธุรกิจที่เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อในการให้บริการซ่อมรถยนต์ของผู้ประกอบธุรกิจหรือของบุคคลอื่นซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องรับผิดชอบด้วย