รัฐ-เอกชนตากถกไทยแอร์เอเชียเตรียมพร้อมเปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- แม่สอด ปี 2566

รัฐ-เอกชนตากถกไทยแอร์เอเชียเตรียมพร้อมเปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- แม่สอด ปี 2566ad1

ตาก-รัฐ-เอกชน ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเซีย เพื่อเชิญชวนให้เปิดเที่ยวบินกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)- แม่สอด  คาดเปิดเที่ยวบินได้ประมาณเดือน เมษายน 2566

นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นำส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.)สำนักงานตาก,นายชูเกียรติ เทมียะโก หัวหน้ากลุ่มบริหารและอำนวยการท่าอากาศยาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่สอด , น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก ,นายสุเทพ ประเสริฐน้อย ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก ,นายชัยวัฒน์ วิติธรรมวงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ,รองประธานหอการค้าจังหวัดตาก ,และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเซีย นำโดย น.ส.เบญ ศรีเจริญชัย ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ และคณะ  ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ท่าอากาศยานแม่สอด จังหวัดตาก   ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนจังหวัดตาก ได้เชิญชวนสายการบินไทยแอร์เอเซีย ให้เปิดเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - แม่สอด สำหรับอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ นักธุรกิจ และนักท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้พื้นที่อำเภอแม่สอด มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ได้ดีขึ้น

สำหรับการหารือร่วมกันวันนี้ สายการบินไทยแอร์เอเซีย ได้แจ้งรายละเอียดแผนการดำเนินการของสายการบินฯ รวมถึงขอรับทราบข้อมูลภาพรวมด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในจังหวัดตาก ขณะที่ส่วนราชการและภาคเอกชนจังหวัดตาก ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารสายการบินไทยแอร์เอเซีย ในประเด็นที่เกี่ยวกับการเดินทางเข้า - ออกพื้นที่อำเภอแม่สอด สัญชาติของผู้เดินทาง และวัตถุประสงค์ในการเดินทาง ,การคมนาคมในพื้นที่ รวมถึงวิธีการเดินทางออกนอกพื้นที่ ,สถานการณ์ชายแดน และความเป็นไปได้ในการเปิดด่านชายแดนไทย-เมียนมา ,สถานการณ์เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยว ประเภทของนักเดินทาง และจำนวนห้องพักในอำเภอแม่สอด และอำเภอใกล้เคียง

โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย จะได้นำข้อมูลที่ได้รับ ไปนำเสนอผู้บริหารระดับสูงของสายการบินฯ เบื้องต้นหากผู้บริหารเห็นชอบ คาดจะเปิดเที่ยวบินเส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - แม่สอด ได้ประมาณเดือน เมษายน 2566 ด้วยเครื่องบิน แอร์บัส A320 ขนาด 180 ที่นั่ง หรือ แอร์บัส A320 NEO ขนาด 186 ที่นั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ทั้งนี้ ปัจจุบันท่าอากาศยานแม่สอด มีสายการบินนกแอร์เปิดให้บริการในเส้นทางบิน กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - แม่สอด ด้วยเครื่องบิน Q400 จำนวน 86 ที่นั่ง วันละ 1 เที่ยวบิน(ไป-กลับ) มีสถิติจำนวนผู้โดยสารก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จำนวน 200,000 คนต่อปี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ได้เปิดใช้งานทางวิ่งใหม่ (รันเวย์) ขนาดความยาว 2,100 เมตร ที่ได้มาตรฐาน ทำให้สายการบินที่มีอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น โบอิ้ง 737 และ แอร์บัส 320 สามารถบินขึ้น-ลง เพื่อรับ - ส่ง ผู้โดยสารได้แล้ว

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( ททท.)สำนักงานตาก กล่าวว่าหากมีการเปิดเที่ยวบิน เครื่องบิน แอร์บัส A320 ขนาด 180 ที่นั่ง หรือ แอร์บัส A320 NEO ขนาด 186 ที่นั่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่ได้คุยกัน จะทำให้มีนักธุรกิจ-นักท่องเที่ยว- ประชาชน เดินทางเป็นจำนวนมาก ขึ้นและจะเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวให้ขึ้นเครื่องบินมาลงแม่สอดและท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งผลทำให้เศรษฐกิจ ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวกลับฟื้นคืนมาอย่างอย่างเร็ว กระจายเงิน กระจายรายได้สู่การท่องเที่ยวในพื้นที่

น.ส.ปาริชาติ พงค์พันเทา พาณิชย์จังหวัดตาก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมให้ข้อมูลกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย เพื่อให้รับข้อมูลและหารือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สายการบินเพิ่มเส้นทางการบิน กรุงเทพ-ตาก (แม่สอด)

ในการนี้ คณะฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ให้ข้อมูลถึงศักยภาพ และความพร้อมของสนามบินแม่สอด รวมถึงอัตราการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่อำเภอแม่สอด การคมนาคม สถานการณ์การค้าชายแดน เศรษฐกิจ และสถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นทีอำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

ทั้งนี้ สายการไทยบินแอร์เอเชียจะนำข้อมูลนำเรียนผู้บริหาร และเตรียมความพร้อมในเรื่องการบิน คาดว่าอาจเปิดสายการบินได้ในเดือนเมษายน 2566 ซึ่งจะทำให้พื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น สามารถส่งเสริมสนับสนุนการค้า – การลงทุน – การท่องเที่ยวของจังหวัดตาก ในลำดับต่อไป