ท้องถิ่นโคราช เสริมเขี้ยวเล็บ อปพร. สนับสนุนปฎิบัติงานช่วยเหลือจนท.ระงับอัคคีภัย

ท้องถิ่นโคราช เสริมเขี้ยวเล็บ อปพร. สนับสนุนปฎิบัติงานช่วยเหลือจนท.ระงับอัคคีภัยad1

องค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา  อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ประจำปี 2565 โดย อบต.สีมุม ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนครราชสีมา  สถานีตำรวจภูธรพลกรัง   และ รพ.สต.สีมุม  ส่วนเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยนายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีฯ ได้ให้การสนับสนุนรถดับเพลิงมาไว้ใช้ฝึกอบรมระงับเหตุอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในครั้งนี้

นายพิษณุ เมียมขุนทด นายก อบต.สีมุม กล่าวว่า ทาง อบต.สีมุม ได้เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. ที่จะเป็นกำลังสำคัญเข้าสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ยามเกิดสาธารณภัยต่างๆ ขึ้นในเขตรับผิดชอบ ประกอบกับในพื้นที่มักประสบเหตุสาธารณภัยต่างๆ ขึ้นบ่อยๆ ทั้งวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และอุบัติเหตุทางถนน จึงได้ขออนุมัติงบประมาณจากผู้อำนวยการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดโครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลสีมุม หลักสูตรก่อตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น

โดยจัดอบรมเป็นเวลา 5 วัน เพื่อเสริเขี้ยวเล็บ-พัฒนาศักยภาพให้กับ อปพร. จะได้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง มีจิตสำนึกความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และเข้าใจบทบาทหน้าที่ สิทธิตาม พรบ.และกฎระเบียบของ อปพร.  เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดสาธารณภัยต่างๆ และเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา รายงาน