กกต.ส่งหนังสือถึงทุกพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

กกต.ส่งหนังสือถึงทุกพรรค เตรียมพร้อมเลือกตั้งad1

23 ม.ค. 2566  นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ลงนามหนังสือส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรคการเมือง เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อไป เนื่องจากอายุสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ หรือกรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ

โดยสำนักงาน กกต. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ขอให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้พรรคการเมืองบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองและระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในการดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรค การแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด การประชุมใหญ่พรรคการเมือง รวมทั้งหลักฐานไว้ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยจะถือว่าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบฐานข้อมูลพรรคการเมืองของสำนักงาน กกต. เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  2. จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่ได้จัดตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในจังหวัดใด ให้พรรคการเมืองเร่งดำเนินการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองและแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในแต่ละจังหวัด เพื่อดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.
  3. จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือมีไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. และหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง
  4. การเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคการเมือง กรณีพรรคการเมืองใดยังมีกรรมการบริหารพรรคการเมืองไม่ครบตามกฎหมายและข้อบังคับพรรคการเมือง ให้เร่งดำเนินการจัดให้มีกรรมการบริหารพรรคให้ครบ โดยต้องกระทำในที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองและให้ลงคะแนนลับ โดยมีหน้าที่และอำนาจตามที่กำหนดใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง

ทั้งนี้ เมื่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผลใช้บังคับ สำนักงานจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป.