เด้งนายอำเภอสัตหีบเข้ากรุ เซ่นไฟไหม้ผับ

เด้งนายอำเภอสัตหีบเข้ากรุ เซ่นไฟไหม้ผับ
ad1


ad1

ad1

ad1

5  ส.ค. 2565  นายธนาคม  จงจิระ    อธิบดีกรมการปกครอง    ลงนามคำสั่งกรมการปกครองเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ   โดยเนื้อหาระบุว่าเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545   จึงให้ว่าที่พันตรี ชาติชาย  ศรีโพธิ์อ่อน  ตำแหน่งนายอำเภอ  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   ช่วยราชการที่กรมการปกครอง โดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยการปกครอง เป็นการประจำ   ตั้งแต่วันที่  5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง