กปว. เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR AED Choking)”

กปว. เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR AED Choking)”

ad1

ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย มอบหมายหน้าที่ให้นางสาวทิภาวัลย์ ลานทอง เจ้าหน้าที่งานคุ้มครองสิทธิ และนางสาวกัญจนพัชร วัฒกาพัฒน์ ลูกจ้างกองทุนฯ เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR AED Choking)” ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

โดยมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ และมีการเสวนาให้ความรู้ในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ โดยพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ประธานจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข พร้อมคณะทำงาน ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรม

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในวงงานนิติบัญญัติและประชาชนทั่วไป ให้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานอย่างมีทักษะที่ถูกต้องตามมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำองค์ความรู้ แนวคิดไปปฏิบัติในการดูแลชีวิตของตนเอง ครอบครัว สังคม และขยายความร่วมมือเป็นจิตอาสา มีจิตแห่งความเสียสละที่จะอาสาเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทรและเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทย ส่วนใหญ่เกิดจากโรคทางเดินหายใจและหลอดเลือด โรคหัวใจ ความดันโลหิตและอุบัติเหตุ ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบาดเจ็บเหล่านี้บางรายมีภาวะการหยุดหายใจอย่างกะทันหัน การได้รับความช่วยชีวิตเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง และมีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์ หรือสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตและกลับคืนมาใช้ชีวิตตามปกติได้