"นายกเสริฐ"-"สจ.ชัย"ร่วมรับมอบสื่อการเรียนการสอน -ครุภัณฑ์ดนตรี ให้ รร.วัดบุญญาวาส

"นายกเสริฐ"-"สจ.ชัย"ร่วมรับมอบสื่อการเรียนการสอน -ครุภัณฑ์ดนตรี ให้ รร.วัดบุญญาวาสad1

แม่สอด-"นายกเสริฐ"-"สจ.ชัย"ร่วมรับมอบสื่อการเรียนการสอน -ครุภัณฑ์ดนตรี ให้ รร.วัดบุญญาวาส  โดย งบ ประมาณ. อบจ.ตาก

ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ ปวงละคร "นายกเสริฐ"  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ,นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ "สจ.ชัย" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1.อ. แม่สอด พร้อมนายกรณพงศ์ คงปาน รองนายกเทศมนตร ฝ่ายการศึกษา, นายกรกฤตย์ กรัณยพัฒนพงศ์ "เลขาปอ" เลขานุการฯ และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด  เดินทางมาร่วมรับ-มอบสื่อการเรียนการสอน (ครุภัณฑ์ดนตรี) ให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส เพื่อให้นักเรียนและครูในสถานศึกษาได้มีเครื่องดนตรีในการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียน ได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้แก่นักเรียน ต่อยอดประยุกต์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้

ทั้งในด้านของสมาธิ อารมณ์ โอกาสทางสังคมหรืออาชีพในอนาคตต่อไป การรับมอบอุปกรณ์ดนตรีในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้มีเครื่องดนตรีในการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งในพื้นที่อำเภอแม่สอด ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิต กิจกรรมด้านดนตรีจึงเป็นสื่อสำคัญที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ ความสามัคคีของประชาชน เยาวชน และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์  โดยมีพิธีมอบครุภัณฑ์ดนตรี ณ อาคารชงโค โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส อ.แม่สอด จ.ตาก

โดย สื่อการเรียนการสอน -ครุภัณฑ์ดนตรี นี้ เป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก ซึ่งในวันนี้มีว่าที่ ดร.ฑีฆะพล ทวีเกื้อกูลกิจ รอง.นายก อบจ.ตาก เป็นตัวแทน อบจ.ตาก มาดำเนินการส่งมอบให้โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส   เทศบาลนครแม่สอด