อบต.ก้านเหลืองศรีสะเกษลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น

อบต.ก้านเหลืองศรีสะเกษลุยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดีขึ้น
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-"เอกราช"องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

เอกราช สมใจ นายกอบต.ก้านเหลือง

นายเอกราช สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการตำบลก้านเหลือง ประจำปี 2565 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้มีการพัฒนาตนเองยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตนเองอย่างถูกสุขอนามัย

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เป็นการพบปะระหว่างผู้พิการในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง และมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน คนพิการและผู้ดูแลคนพิการหมู่ที่ 1-10 เป็นผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้...

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน