หนองบุญมากเปิดโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดคู่ขนาน 1,483 ชุมชน ทั่วประเทศ

หนองบุญมากเปิดโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดคู่ขนาน 1,483 ชุมชน ทั่วประเทศ

ad1

สภ.หนองบุญมาก โคราช ร่วมกับภาคี เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด พร้อมกัน จำนวน 1,483 ชุมชน ทั่วประเทศ

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์เรียนรู้ บ้านโคกลอย หมู่ 9 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์ รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกัน เปิดโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน โดยมีประชาชนให้ความสนใจกับโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้มีอนุมัติ ลงวันที่ 23 เม.ย.2567 ท้ายหนังสือ บช.ปส. ด่วนที่สุด ที่ 0027.14/1136 ลงวันที่ 10 เม.ย.2567 ให้ กองบัญชาการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ดำเนินโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และตำรวจภูธรภาค 1 ถึง ตำรวจภูธรภาค 9 จำนวน 1,483 ชุมชน ดำเนินงานโดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนในการป้องกัน แก้ไขและการบำบัดผู้ติดยาหรือใช้ยา เสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

จากข้อมูลสืบสวนของการแพร่ระบาดยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรหนองบุญมาก จึงได้พิจารณาคัดเลือก หมู่บ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยชุดปฏิบัติการจะเข้ามาดำเนินงานตามกระบวนการ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2567 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการเข้ามาพักแรมและทำกิจกรรมในหมู่บ้าน ในการดำเนินงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนงาน เจ้าหน้าที่ส่วนงาน ประกอบด้วย

1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และฝ่ายความมั่นคง

2.เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.เจ้าหน้าที่พัฒนาการ

และ5.ผู้นำชุมชนหรือท้องถิ่น

นายพิชาญ ตราผักแว่น นายอำเภอหนองบุญมาก เผยว่า ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไข โดยมุ่งเน้นปัญหาของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้ได้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนการติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเอง โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด การดำเนินงานโครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อให้ชุมชนเกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดผู้ติดยาหรือใช้ยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยชุมชนบำบัดอย่างอย่างยั่งยืน ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ชุดปฏิบัติการดำเนินงาน

โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของอำเภอหนองบุญมาก ได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติการในพื้นที่หมู่บ้านโคกลอย หมู่ที่ 9 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา โดยชุดปฏิบัติการจะเป็นผู้นำเข้าสู่กระบวนการบำบัด ฟื้นฟู การทำกิจกรรมบำบัด การฝึกหัดอาชีพ ตลอดจนการติดตามช่วยเหลือแนะนำและให้คำปรึกษาการดูแลผู้ที่ติดยาหรือใช้ยาเสพติด ให้ชุมชนเกิดกระบวนการบำบัดฟื้นฟูใกล้ชุมชนหรือภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่ชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืน

โดย...นายประสิทธิ์ วนะชกิจ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดนครราชสีมา