สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม'วันดินโลก'

สภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษจัดกิจกรรม'วันดินโลก'

ad1

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"วันดินโลก" ณ บ้านโนนแดง-โนนม่วง ต.ทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายประสานเพ็งแจ่มผู้ใหญ่บ้านโนนแดงโนนม่วง กล่าวรายงานว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติมีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร เป็นวันดินโลก

เกษมศานต์ ศรีโพนทอง ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาที่คุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ในทั่วโลกว่าผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหารขจัดความอดอยากหิวโหย

โดยพระราชกรณียกิจด้วยการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเนื่องเล็งเห็นว่าการพัฒนาเรื่องทรัพยากรดินให้ความสำเร็จต้องอาศัยขับเคลื่อนของรัฐบาลเพื่อเป็นการเผยแพร่สนับสนุนและร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมในวันดินโลกโดยนำศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำสืบสานรักษาต่อยอดแนวทางการจัดพระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่มนุษย์ชาติสืบไป

นายเกษมศานต์ ศรีโพนทอง กล่าวว่า วันดินโลกในวันที่ 5 ธันวาคม 2566 ตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกช่วยพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืนเพื่อให้ความหลากหลายทางชีวภาพและบรรเทาผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหากขาดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดและไม่สามารถนำกลับมาทดแทนใหม่หากมีการเสื่อมสลายไปการใช้ที่ดินผิดประเภทขาดการอนุรักษ์และต้องกันปัญหาที่ถูกต้องจะก่อให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดินที่ส่งผลต่อคุณภาพกำลังผลิตของดินและกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ได้

กิจกรรมวันนี้จะเป็นความร่วมมือที่ทุกคนต้องตระหนักให้ความสำคัญและร่วมกันฟื้นฟูดินให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มีความอุดมสมบูรณ์รวมถึงการเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนลูกหลานในการร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นแผ่นดินที่เราอยู่รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ทางด้านดินอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน