กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ตัวแทน - นายหน้าประกันภัย ภาค 6 (ชลบุรี)

กปว. จัดโครงการบรรยายความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับภารกิจของ กปว. และ กปช. ให้แก่ตัวแทน - นายหน้าประกันภัย ภาค 6 (ชลบุรี)

ad1

กองทุนประกันวินาศภัยร่วมบูรณาการกับกองทุนประกันชีวิต และสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ด้านการประกันภัยที่เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจต่าง ๆ ในปัจจุบัน ให้แก่ตัวแทนและนายหน้าประกันภัย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องรัตนแกรนด์ บอลรูม ชั้น 12 โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยนางสาวต้องใจ วัชรบุศราคำ เจ้าหน้าที่ 1 งานคุ้มครองสิทธิ และนางสาววิวิศนา แย้มจะบก เจ้าหน้าที่ 1 งานคุ้มครองสิทธิ ร่วมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ของกองทุนประกันวินาศภัย” และตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ

โดยการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยซึ่งเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้และการเข้าถึงระบบประกันภัย เพื่อให้ประชาชนในทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

โดยกองทุนประกันวินาศภัยได้เชิญนางสาวพุทธภรณ์ วงรอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ ภารกิจของสำนักงาน คปภ.” และนายนพพล เบี้ยวไข่มุก ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต มาบรรยายในหัวข้อ “ภารกิจกองทุนประกันชีวิต : พบกลุ่มเป้าหมายเจ้าของเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ บทบาท หน้าที่ และเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการตอบประเด็นข้อซักถามต่าง ๆ เพื่อรับของที่ระลึกภายในงานอีกด้วย