Loading...


กระทรวงดิจิทัลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904


 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีให้กับผู้รับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 3/62 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลฯ และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว จำนวน 200 คน


Loading...

โดยหน่วยราชการในพระองค์ฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมฯ ที่มุ่งเน้นให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความเสียสละ มีอุดมการณ์และมีความสามัคคี สามารถทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้ว ผู้รับการฝึกอบรมจะทำหน้าที่เป็นวิทยากรที่เป็นจิตอาสาที่สามารถขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสืบสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ศูนย์อำนวยการใหญ่มาวิเคราะห์ช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังทำให้ประชาชนมีสำนึกความเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสา ตลอดจนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศไทย ทั้งนี้ มีข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงดิจิทัลฯ จำนวน 9 คน เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ณ โรงเรียนจิตอาสาพื้นที่กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ “วิภาวดี” กรุงเทพฯ

 

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ