Loading...


ทีโอทีส่งเสริมการศึกษา “มอบห้องเรียนดิจิทัล”เข้าสู่4.0(มีคลิป)


ทีโอที เดินหน้ากิจกรรม CSR กับโครงการ “มอบห้องเรียนดิจิทัล” ให้โรงเรียนปัว จ.น่าน เพิ่มโอกาส เสริมสร้างคุณภาพการศึกษาให้เยาวชนใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือเปิดโลกการศึกษา โดย ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เป็นประธานในพิธีมอบห้องเรียนดิจิทัล ให้กับโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน เนื่องในโอกาสงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมีนายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบเพื่อให้คณะครูและนักเรียนของโรงเรียน ได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเสริมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที พร้อมด้วย นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุรชัย อนุตระกูลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายและบริการลูกค้าภาคเหนือ ยังได้พบปะพูดคุยกับคณะครูและนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนการสอนจากห้องเรียนดิจิทัล ที่ได้รับมอบจาก บมจ.ทีโอที อีกด้วย

นางพิมพ์วิมล วงษ์สุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นงานบุญใหญ่ที่สำคัญยิ่งของ บมจ.ทีโอที นอกจากนี้ เป็นประจำทุกปี ทีโอที ได้จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาให้เยาวชน เพื่อการพัฒนาไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการจัด โครงการ “มอบห้องเรียนดิจิทัล” ประจำปี 2562 ให้กับโรงเรียนปัว ด้วยงบประมาณ จำนวน 300,000 บาท เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาให้กับเยาวชน

สำหรับใช้ในการหาอุปกรณ์โดยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ จำนวน 20 เครื่อง พร้อมทำการปรับปรุงห้องเรียนดิจิทัลให้มีความพร้อมในการใช้งาน อาทิ ทาสีภายในและภายนอก ห้องเรียนดิจิทัล (ห้องคอมพิวเตอร์3) ติดตั้งรางไฟพร้อมหลอดไฟส่องสว่าง ภายในห้องเรียนเพิ่มเติม เปลี่ยนราง สายไฟ และจัดเก็บสายไฟ สายสื่อสาร ภายในและภายนอกห้องให้เป็นระเบียบ

 

โดยโครงการ “มอบห้องเรียนดิจิทัล” ประจำปี 2562 เป็นหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (TOT CSR) ในด้านการศึกษาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยที่ผ่านมา ทีโอที ได้ดำเนินการโครงการ TOT CSR เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนอย่างเท่าเทียมกัน มุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาและเสริมสร้างให้เยาวชนได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญสร้างการพัฒนาให้กับประเทศ


Loading...

ทางด้าน นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ TOT กล่าวว่า บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศ ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีวิสัยทัศน์ "เป็นผู้นำการให้บริการโทรคมนาคมและบริการดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการหลัก อาทิ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการอินเทอร์เต็ตและดิจิทล และการให้บริการ โทรคมนาคมในพื้นที่ห่างไกล เฉพาะอย่างยิ่งการติดตั้งโครงการเน็ตประชารัฐกว่า 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเข้าถึงและสื่อสารผ่านบริการโทรคมนาคมทั้งภาค เสียง ข้อมูล ข่าวสารอย่างทัดเทียม นำประเทศไปสู่ยุคดิจิทัล

สำหรับโรงเรียนปัวแห่งนี้ บมจ.ทีโอที ได้คัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์เนื่องในโอกาสงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อให้เยาวชนได้เข้าถึง Social media และสามารถนำคามรู้จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ไปพัฒนาต่อยอดและสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน โดย บมจ.ทีโอทีได้มาต่อยอดการเข้าถึง Social media โดยการส่งเสิรมด้านการศึกษา

ในการนำเครื่องมือที่จะนำไปสู่การเรียนรู้โลกผ่านสังคมออนไลน์ โดยการปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ ให้กับเยาวชนในโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ และ ทีโอที ตระหนักเสมอว่า จะเป็นส่วนหนึ่งในการนำระบบโทรคมนาคมไปพัฒนาเกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชน ซึ่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์แห่งนี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้แก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนปัว เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ก้าวไปสู่โลกติจิทัลต่อไปLoading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ