Loading...


คณะสว.ลงพื้นที่เมืองน่านรับฟังปัญหา-แก้ปัญหาผังเมือง(มีคลิป)


น่าน - สว. ลงพื้นที่น่าน ติดตาม – รับฟังปัญหา คทช. และ ทิศทางการขยายเมืองเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา และในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดน่าน โดยประชุมหารือร่วมกับ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญในประเด็น การขยายผลการดำเนินการจัดการที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. การขอแก้ไขผังเมือง

เพื่อรองรับการพัฒนาและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดน่าน การพัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อรองรับโอกาสทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และ การผลักดันต่อยอดภูมิปัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประชาชนจังหวัดน่าน

ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ในประเด็นด้านต่างๆ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว และยังเป็นการติดตามการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาชุดปัจจุบัน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ