Loading...


"ไฟฟ้าหงสา"ยกระดับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐานสากล(คลิป)


น่าน - บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เดินหน้ายกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นสากล ได้รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

 

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ใบรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 ยกระดับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและเป็นสากล จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ตรวจสอบระบบการจัดการและผลิตภัณฑ์และรับรองคุณภาพของประเทศไทย พร้อมเดินหน้าตั้งเป้ามาตรฐานที่สูงขึ้นอีก

นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ นายมาโนชญ์ จีนใจนาม ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายขององค์กรและมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ สปป ลาว ตามสัญญาสัมปทานอย่างเคร่งครัด โดยได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการ จนได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทและหน่วยที่ตรวจสอบระบบการจัดการและผลิตภัณฑ์และรับรองคุณภาพของประเทศไทย

นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด กล่าวว่า มาตรฐาน ISO 14001: 2015 คือ มาตรฐานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากลและทั่วโลกให้การยอมรับ ประกอบด้วยการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นหัวใจของการดำเนินงานจะช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสากลฉบับนี้ มีเจตนารมณ์เพื่อใช้สำหรับองค์กรที่ต้องการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการดำเนินการให้สอดคล้องตามกฎหมายและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง

และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยหลังจากที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 14001: 2015 แล้ว บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยตั้งมาตรฐาน การรับรอง ISO 45001:2018 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินลิกไนต์แห่งแรก ของ สปป.ลาว ขนาดกำลังการผลิต 1,878 MW มีผู้ถือหุ้น ได้แก่ รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว 20 %, บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 40% และ บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด 40% โดยมีรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นผู้อนุมัติสัมปทาน โดยมี พื้นที่สัมปทาน 76.2 ตารางกิโลเมตร อายุสัมปทาน 25 ปี (2016 - 2041) ซึ่งข้อตกลงสัญญาสัมปทานร่วมกัน ระหว่างรัฐบาล แห่ง สปป.ลาว และโครงการไฟฟ้าหงสา ได้มีการกำหนดและกำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมภายใต้สัญญาสัมปทานอย่างชัดเจนว่า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นสากล หรือ ISO 14001 ภายหลังจากการเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วยผลิตภายใน 3 ปี ซึ่งบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด

ได้มีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และสังคม ให้มีความสอดคล้องภายใต้สัญญาสัมปทาน และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมของ สปป ลาว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบการคุ้มครอง และติดตามตรวจสอบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ