Loading...


ถกสภา"นครแม่สอด"ฉลุยลุยพัฒนานครแม่สอดนายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนคร(สท.)แม่สอด เข้าร่วมประชุม 20 คน ครบองค์ประชุม และ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้คณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วยนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล นายภิรมย์ ทองคุ้ม นายถิรยุทธ ฉันติกุล และคณะที่ปรึกษานางโสภา พฤกษาโสภา และนางขันทอง เสือพิมพ์น้อย ที่ปรึกษาฯ เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมสภาฯ(ห้องบุศราคัม) ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด หลังแรก โดยมีการนำญัตติพิจารณายืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองวิชาการและแผนงาน เพื่อการพัฒนา ตามแผนการพัฒนานครแม่สอด ต่อไป

โดยก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ได้มีหนังสือ ที่ ตก.0023.4/16429 เรียกประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด เนื่องจากทางฝ่ายปกครองจังหวัดตาก ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2469 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 วรรค 3 ให้ทบทวน ร่างเทศบัญญัติงบประมาณ 2563 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บ้านเมือง และนครแม่สอด ที่ประชุมมีมติยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อใช้พัฒนานครแม่สอด ต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ