Loading...


ดีเดย์ 30 ต.ค.เปิดสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา











ย้อนไปเมื่อเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2562 ที่ผ่านมา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาเป็นประธานร่วมกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ แห่งสหภาพเมียนมา ใน “พิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย/ตองยิ่น แห่งที่ 2” ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในครั้งนี้เป็นการมาฉลองความสำเร็จที่สะพานมิตรภาพฯ 2 สร้างเสร็จ แต่ยังไม่ได้มีการเปิดใช้ ซึ่งยังคงมีการใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 1 เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และต่อมาอีก 7 เดือน ในที่สุดรัฐบาลไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา ก็ได้ตกลงร่วมกันที่จะเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำ(ตองยิ่น) แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี โดยก่อนหน้านี้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 บ้านริมเมย หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ประสบปัญหารถบรรทุกสินค้าติด การจราจรติดขัดส่งผลกระทบมากมาย ฯลฯ ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา รถบรรทุกสินค้าติดเป็นทางยาว ส่งผลกระทบเกี่ยวกับการใช้เส้นทางแม่สอด-ริมเมย ซึ่งเมื่อการาเปิดสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2จะสามารถรองรับประตูการค้าชายแดน แม่สอด-(ตาก-เมียวดี และ การพัฒนา แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor–EWEC) ข้ามสะพานมิตรภาพฯ. ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และการเป็นเสมือนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ -Natural Strategic Partnership

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปสหภาพเมียนมา และได้พบกับ นาย อู ฮาน ซอ รัฐมนตรีกระทรวงการก่อสร้าง แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ได้ร่วมเป็นประธาน ในพิธีลงนามความตกลง ว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย(ตองยิ่น) แห่งที่ 2 ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่กระทรวงการก่อสร้าง เมียนมา ซึ่งความตกลงฉบับนี้ ทั้ง 2 ประเทศ จะสามารถร่วมกันกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร การใช้สะพาน การวางแนวทางและหาวิธีการดูแลและบำรุงรักษาสะพานให้สามารถรองรับความต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ผ่านการปรึกษาหารือ ประสานงาน และความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้ โดยหลังการลงนามร่วม สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 จะสามารถอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ การขนส่งสินค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำเมย ได้อย่างสมบรูณ์แบบ บนเส้นทางการเชื่อมต่อถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor–EWEC) นอกจากนี้ สะพานมิตรภาพฯที่ด่านแม่สอด ทั้ง 2 แห่ง ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและ ในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายได้กำหนดพิธีที่จะเปิดใช้สะพานในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 และในส่วนของที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ตม.) ด่านแม่สอด-อาคารด่านศุลกากร- และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก็พร้อมที่จะดำเนินการ ให้บริการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ไทย- เมียนมา สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มากว่า 70 ปี ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศก็เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและมิตรภาพอันดีระหว่างกัน อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังแสดงจุดยืนร่วมกันใน การเป็น Natural Strategic Partnership รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ การสร้างสันติภาพและความปรองดอง รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้พรมแดน โดยผ่านโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย (ตองยิ่น)แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 บนเส้นทาง EWEC และการเป็นเมืองหน้าด่านชายแดน ของ AEC


Loading...







Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ