Loading...


จุรินทร์ เปิดประชุมอาเซียนบวก3 สานมือ13ชาติ ฝ่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 


จุรินทร์ เปิดประชุมอาเซียนบวก3 สานมือ13ชาติ ฝ่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลก 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2562 ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก3 ครั้งที่22  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมว่า ในนามของอาเซียนนั้นยินดีและเเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนบวก3 ทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน กระทรวงเศรษฐกิจเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมด้านต่างประเทศ ญี่ปุ่น และรัฐมนตรี ยู มยองฮี รัฐมนตรีกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและพลังงาน สาธารณรัฐเกาหลี และคณะได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมในวันนี้

ประธานการประชุมอาเซียนบวก3 กล่าวว่า ในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนบวก3 นั้นเป็นความร่วมมือและเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้เติบโตในเศรษฐกิจโลก มีความร่วมมือในหลายมิติ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อยของอาเซียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนบวก3 รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานเอกชนในภูมิภาคอย่างสภาธุรกิจเอเชียตะวันออก

นายจุรินทร์ กล่าวว่า อาเซียนและประเทศบวก3 ส่งต่อประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจ ประชาชน และการค้ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ความสัมพันธ์อันดีทางด้านการค้าการลงทุน ในปี 2018 การค้ารวมอาเซียน-ประเทศบวก3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 จากปีก่อน ในส่วนด้านการลงทุน การลงทุนอาเซียน-ประเทศบวก3 มีมูลค่า 37.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.5 ของเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเข้าอาเซียน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 จากปีก่อน

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้นายจุรินทร์เดินหน้าประชุมกลุ่มต่างๆ อาทิ 1. หารือทวิภาคีอินเดีย 2. ประชุมอาเซียนบวกสาม (จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) แล้วจะตามด้วย 3. หารือ RCEP กับประธาน RCEP-TNC  4. ประชุมอาเซียน-รัสเซีย 5. Working lunch  กับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ EAS (East Asia Summit) 6. พิธีส่งมอบฐานข้อมูลมาตรการที่มิใช่ภาษี โดย ERIA (economic research institute of asean)7. ประชุมอาเซียน-อินเดีย 8. ประชุมอาเซียน-แคนาดา สุดท้ายวันนี้จะมีการแถลงข่าวผลการประชุม


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ