Loading...


เปิดชื่อส.ว.นั่งกมธ. "พล.อ.ปรีชา"นั่งกมธ.สธ.


เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 การประชุมวุฒิสภา ได้มีการบรรจุระเบียบวาระเพิ่มเติมคือ การตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา จำนวน 26 คณะ โดยส.ว.ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมาธิการฯ ในแต่ละคณะที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1.คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ และนายสังศิต พิริยะรังสรรค์

2.คณะกรรมาธิการการกีฬา อาทิ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์

3.คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ และพล.ร.อ.ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง 4.คณะกรรมาธิการการคมนาคม อาทิ พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ พล.อ.อ.มนัส รูปขจร และหม่อมหลวงสกุล มาลากุล

5.คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง อาทิ นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ นายสม จาตุศรีพิทักษ์ และนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

6.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายกิตติ วะสีนนท์ นายถวิล เปลี่ยนศรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ และพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

7.คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ อาทิ นายถวิล เปลี่ยนศรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร และพล.อ.อู้ด เบื้องบน

8.คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว อาทิ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร พล.อ.โปฎก บุนนาค และพล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้


Loading...

9.คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น อาทิ นายกษิดิศ อาชวคุณ นายจรินทร์ จักกะพาก พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.อ.สราวุฒิ ชลออยู่ พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย และนายสุรสิทธิ์ ตรีทอง

10.คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ พล.อ.ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ และพล.อ.อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

11.คณะกรรมาธิการการพลังงาน อาทิ พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา นายเจน นำชัยศิริ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข พล.อ.ดนัย มีชูเวท นางสาวภัทรา วรามิตร พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายอุปกิต ปาจรียางกูร 12.คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน อาทิ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายจเด็จ อินสว่าง พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ นายวันชัย สอนศิริ และนายเสรี สุวรรณภานนท์

13.คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส อาทิ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล พล.อ.ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ นายมณเฑียร บุญตัน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

14.คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้ พล.ต.ท.สมหมาย กองวิสัยสุข และนางสุวรรณี สิริเวช

15.คณะกรรมาธิการการแรงงาน อาทิ นายจรินทร์ จักกะพาก พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร และพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว16.คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาทิ นายไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ นายตวง อันทะไชย ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป และนางศิรินา ปวโรฬารวิทยา 17.คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม อาทิ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม และพล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์

18.คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา นายอนุมัติ อาหมัด และพล.อ.อักษรา เกิดผล

19.คณะกรรมาธิการการศึกษา อาทิ นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา นายพีระศักดิ์ พอจิต พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ และพล.อ.อู้ด เบื้องบน

20.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข อาทิ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย นายบุญส่ง ไข่เกษ และพล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา

21.คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ อาทิ นายกล้านรงค์ จันทิก นายกิตติ วะสีนนท์ พล.อ.ธีรเดช มีเพียร นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป พล.อ.พิสิทธิ์ สิทธิสาร และนายสัญชัย จุลมนต์

22.คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ พล.ร.อ.นพดล โชคระดา นายบุญส่ง ไข่เกษ พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ พล.อ.อ.สุจินต์ แช่มช้อย และพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์

23.คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล อาทิ นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา นายธานี อ่อนละเอียด นางวรารัตน์ อติแพทย์ นายวันชัย สอนศิริ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ พล.ร.อ.ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ และหม่อมหลวงสกุล มาลากุล

 

24.คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม อาทิ นายเจน นำชัยศิริ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายสม จาตุศรีพิทักษ์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนางอภิรดี ตันตราภรณ์

25.คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายเจตน์ ศิรธรานนท์ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ นายมณเฑียร บุญตัน พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม นายสมชาย แสวงการ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

26.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ อาทิ พล.ท.จเรศักณิ์ อานุภาพ นางสาวภัทรา วรามิตร นายวิทยา ผิวผ่อง พล.อ.วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล พล.อ.สกนธ์ สัจจานิตย์ และพล.อ.อาชาไนย ศรีสุข

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ