Loading...


พ่อเมืองปทุมฯนำขรก.พายเรือช่วยเหลือผู้ป่วย-ยากไร้


ผู้ว่าฯปทุมธานี นำคณะข้าราชการ พายเรือบูรณการเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ยากจน คนด้อยโอกาส ถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จฯพระพันปีหลวง


Loading...

เมื่อ วันที่ 12 ส.ค.2562 ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางกาญจนี รุจนเสรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางเบญจมาส สมศรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มอบสิ่งของช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคม จำนวน 15 หลังคาเรือน พร้อมมอบเงินและถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ประชาชนในพื้นที่ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่าเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม2562 จังหวัดปทุมธานี ได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นวันแม่แห่งชาติ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงในครั้งนี้ จังหวัดปทุมธานี บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ป่วย ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้นำถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์มามอบให้ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว รวมถึงสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์ในเบื้องต้น โอกาสนี้ ทางจังหวัดปทุมธานีโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมออกหน่วยบริการ ณ บริเวณหมู่ที่4 ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง ,ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง เนื่องจากสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นคลองซอยประชาชนในพื้นที่ใช้การสัญจรทางเรือเป็นหลัก ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเดินทางออกมารักษาหรือพบแพทย์ค่อนข้างลำบาก จังหวัดปทุมธานี เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จึงเดินทางพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้บริการและอำนวยความสะดวกให้คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมพร้อมทั้งนี้ยังประสานเจ้าหน้าที่แพทย์ อสม.ให้ช่วยเหลือดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค.62Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ