Loading...


SMEsครวญการเมืองไม่นิ่ง นโยบายไม่คืบ ฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการฯ แน่เมื่อวันที่  4 ก.ค.62 นายยสุวรรณชัย   โลหะวัฒนกุล     ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)   เปิดเผยถึง ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME ทั่วประเทศ จำนวน 1,400 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี TSSI ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 87.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ระดับ 100.0 ซึ่งความเชื่อมั่นที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าฐานที่ 100 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชี่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจหดตัวลง และยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

นอกจากนี้ องค์ประกอบด้านยอดจำหน่าย และกำไรปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากในช่วงเดือนก่อนเป็นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปกติประเทศไทยจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว จึงส่งผลให้เดือนนี้ประชาชนชนส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเข้าสู่ภาวะปกติ คือ ระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างเดิม

ขณะเดียวกันสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถดำเนินนโยบายต่างๆ ได้ อีกทั้งปัจจัยภายนอกเช่นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังคงเป็นปัจจัยบั่นทอนการส่งออกของไทย รวมทั้งบั่นทอนกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลิตทางการเกษตรซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของภาคการเกษตรที่มีอยู่น้อยให้น้อยลงไปอีก ประกอบกับเดือนนี้เป็นช่วงการถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและต้องงดเว้นกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ส่งผลให้มีการใช่จ่ายต่างๆ ลดลงสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน

อย่างไรก็ตามเมื่อแยกตามสาขาธุรกิจ พบว่า สาขาธุรกิจ   ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับลดลง คือ ค่าดัชนีปรับตัวลดลงและมีค่าน้อยกว่าค่าฐานที่ 100 จะมีเพียงสาขาธุรกิจ ค้าส่งสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง และค้าปลีกรถยนต์/รถจักรยานยนต์  ที่ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในระดับที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าฐานที่ 100

สำหรับดัชนี TSSI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 100.8 ผู้ประกอบการ       มีความเห็นว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าจะขายสินค้าและบริการ รวมถึงมีกำไรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนนี้เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ในช่วงมรสุมพัดผ่านประเทศไทยโดยทั่วกัน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเกื้อหนุนในการกระตุ้น    การใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมคือวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกัน และมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวสูงกว่าปกติ อีกทั้งภาครัฐและเอกชนมักมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการบริโภคได้บางส่วน

นายสุรรณชัย กล่าวว่า  การสำรวจความคิดเห็น ในเรื่อง ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและปัญหาที่ต้องการเร่งแก้ไข พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  1. ค่าวัตถุดิบในการประกอบการที่สูงขึ้น 2.ราคาสาธารณูปโภคสูงขึ้น 3. ราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น 4. ค่าจ้างแรงงาน สูงขึ้น และ 5 ค่าขนส่งสูงขึ้น โดยปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการเร่งให้แก้ไขในลำดับแรกคือ ราคาสาธารณูปโภคสูงขึ้น และค่าวัตถุดิบในการประกอบการที่สูงขึ้นLoading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : SMEsครวญการเมืองไม่นิ่ง  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ