Loading...


"จรินทร์" เดินหน้ายกระดับผ้าทออีสานสู่สากล


นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการ ครั้งที่ 7/2563

วาระการประชุม ดังนี้

1.การสอบคัดเลือกนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2553

2.การติดตามงานของนักวิชาการฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

3.การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โครงการการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล การดำเนินงานโครงการอาหารปลอดภัย

4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

5.โครงการที่ได้รับความเห็นชอบเบื้องต้น เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

 

6.การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ

 

7.การจัดเก็บยอดจำหน่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และสรุปผลการจัดเก็บยอดจำหน่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (otop) ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง (DOC) กรมการพัฒนาชุมชน

 

8.สรุปยอดรายได้จากการจำหน่ายสินค้า otop ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดศรีสะเกษ

 

9.สรุปผลการจำหน่ายสินค้า otop online ศรีสะเกษ เดือนกรกฎาคม 2563

 

10.โครงการ otop เคลื่อนที่ (otop mobile)

 

11.โครงการรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองศรีสะเกษ

 

12.โครงการนักการตลาดรุ่นใหม่ (otop)

 

13.โครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

 

14.การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สร้างวัฒนธรรมการปลูกผักประจำครัวเรือน)

 

15.การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

 

16.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดศรีสะเกษ

 

17.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบรอบ 1 ปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

18.มาตรการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ที่ยืมเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 

19.โครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล

 

20.การจัดงานศิลปาชีพ ประทีปไทย otop กว้างไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2563

 

21.แผนการจัดทำรายการ เล่าขานงานพัฒนาชุมชน เดือนสิงหาคม 2563

 

22.การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2563

 

23.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือนแบบบูรณาการเชิงพื้นที่

 

ประเด็นจากพัฒนาการอำเภอ

-อำเภอเมืองศรีสะเกษ : การจัดกิจกรรมวันสตรีไทย

-อำเภอกันทรลักษ์ : เปิดเขาพระวิหาร ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่ม otop จำหน่ายสินค้า otop ที่บ้านเสาธงชัย

-อำเภอยางชุมน้อย :มติ ครม. 9 มิ.ย.63 มาตรการฯ ส่วมใส่ผ้าไทย

 

ทั้งนี้พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ

ได้มอบแนวทางการพัฒนางานสู่ความยั่งยืน

1.การสร้างการรับรู้ ต้องมีความรู้ ความสามารถ

2.มีทัศนคติที่ดี

3.บูรณาการการทำงาน

4.สุขภาพดีมีกำไร

5 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ