Loading...


พ่อเมืองนราธิวาสมอบปืนสั้นผู้นำท้องถิ่นปฎิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม


นราธิวาส-ผู้ว่าฯนราธิวาส มอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ชื่นชมการทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่ประชาชนทุกๆด้าน เป็นไปตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการการมอบอาวุธปืนสั้นให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในโอกาสการประชุมกรมการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ข้าราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวแสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 และทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ ดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการ ทั้งด้านการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ การปกครองท้องที่ การรักษาความสงบเรียบร้อย การอำนวยความเป็นธรรม ตลอดจน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆ ด้าน ถือได้ว่า เป็นกำลังหลักสำคัญของฝ่ายปกครองในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของประชาชนในพื้นที่ อย่างแท้จริง

สำหรับกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ 4 ตำบลของจังหวัดนราธิวาส ได้แก่พื้นที่ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง , ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส , ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ , ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 จำนวน 4 ราย เป็นผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ , ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี , ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก และ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ