Loading...


ศรีสะเกษชวนนร-นศ.ประกวดเรียงความ"เรื่องเล่า ดี ดี"


ศรีสะเกษ- ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ เรื่องเล่า ดี ดี ของช่าว TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มิถุนายนนี้เท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

เป็นสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE สังกัดโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ จำแนกเป็น ๔ ประเภท ดังนี้

1. ระดับประถมศึกษา

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. ประเภทนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

เกณฑ์การส่งเรื่องเล่าเข้าประกวด

1. ให้ผู้เข้าประกวดส่งเนื้อหาเรื่องเล่า จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 ให้ศูนย์ประสานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

2. เนื้อหา เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ

3. ผลการตัดสินกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประเภทรางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 4,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 3,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์045-616-040 ต่อ 109


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ